آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای

Jahan e-Sanat - - News -

به استناد بند 11 و 13 صورتجلسه شماره 251 شورای اسالمی شهر، شهرداری سرعین در نظر دارد ازپیمانکاران دارای رتبه در رشته راه و باند از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید. از کلیه اشخاص حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت مینماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداری به غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه شهرداری واقع در شهرستان سرعین- خیابان ولیعصر مراجعه نمائید. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکی از صورتهای زیر درپاکتالفبهدستگاهمناقصهگزارتسلیمگردد.

-1 رسید بانکی وجه مذکور به شماره 3100002537006 بانکملی 2-ضمانتنامهبانکیبهنفعکارفرما -3 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4-هزینهانتشارآگهیبهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود. -5 سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصهمندرجاست. محلتحویلاسناد:دبیرخانهشهرداریسرعین مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری 96/3/21 مهلت تحویل اسناد: تا آخر وقت اداری1/4/69 زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج:ساعت01 صبحروز شنبهمورخ3/4/69 مدت اعتبار ضمانتنامه: سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهاداتخواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.