اولویت دولت دوازدهم ضرورت اصالح ساختار اقتصاد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حامد پاكطینت- دولت دوازدهم حدود دو ماه آينده و با تجارب ارزشمند موفق و ناموفق دوره قبل و با حمايتي مضاعف از طرف مردم، كار خود را آغاز خواهد كرد.

بدون ترديد برجام، كنترل تورم و توسعه فضاي مجازي مهمترين دستاوردهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت به شمار ميروند تا جايي كه اكثريت ايرانيها را به بهبود روابط با جهان اميدوارتر، به ثبات اقتصادي خوشبينتر و به اطالعات صحيح مسلطتر و آگاهتر ساخت.از زاويهاي ديگر مشاركت قابل توجه مردم به معناي باال رفتن انتظارات از دولت دوازدهم است. انتظارات انبوه سياسي، اقتصادي و اجتماعي و از طرفي افزايش مضاعف فش//ار و تنش گروههاي رقي//ب كه به خودي خود فضاي طبيعي و تاريخي دور دوم هر دولتي است، كار را براي اين دولت دشوار خواهدساخت.

دول//ت يازدهم با وجود بهرهگي//ري از مديراني كارآزموده برخي اقدامات را نيز به سرانجام نرساند كه امروز مطالبه آحاد جامعه باالخص فعاالن اقتصادي است. عدم رونق محسوس اقتصادي و سرمايهگذاري كمجان داخلي و خارجي همچنان پابرجا و شرايط براي ايجاد شغل دش//وار است. دولت همچنان به بحران بانكها پايان نداده اس//ت، نظام بانكي ايران بيمار است و اين بيماري بدون تجويز دارو يا استفاده از عمل جراحي بهبود نمييابد. دولت براي تامين بودجه پرحجم خود بيش از اندازه به فشار مالياتي متوسل شده و عرصه را بر آنها تنگتر كرده است. موضوع پرداخت يارانههاي نقدي بدون تغيير ماند، اندازه دولت كوچك نش//د و حتي بزرگتر هم شد. بوروكراسي زائد از اقتصاد ايران بيرون نرفت و عدم بهبود محسوس فضاي كسبوكار و فساد كماكان در اقتصاد ايران خودنمايي ميكند.

پرسشي كه اين روزها در همه محافل اقتصادي و مراكز كارشناسي مطرح است، اين است كه دولت دوازدهم بايد از كجا شروع كند و كدام اقدام را در اولويت كار خود قرار دهد.براي يافتن پاسخي صحيح با اين سوال ابتدا بايد سوال پايهاي ديگري را پاسخ دهيم كه اساس//ا به چه دليل اين حجم معضالت و مشكالت بهوجودآمدهاست.ابتدابايدمنشأوعاملراجستوجو و آن را اصالح كرد و سپس به ترميم و بهبود معلولها پرداخت.ازآنجاييكهاموراصليبهويژهاقتصاددرايران دولتمحور است بنابراين بايد ريشه بروز اين اشكاالت را در ساختار دولت يافت. اگر دولتي نتواند در اصالح ساختارهايخودموفقعملكندچگونهميتواندفساد گسترده را ريشهكن كند؟

چگونه ميت//وان انتظار داش//ت اصالح محيط كسبوكار يا اصالح نظام مالياتي يا بانكي يا تامين اجتماعي يا اصالح نظام يارانهاي و ارزي در يك ساختار بيمارگونهامكانپذيرباشد؟

هرچند رويكردها در دولتهاي مختلف ميتواند مس//ير هر كش//ور را به كلي متفاوت كند و آثار اين رويكرده//ا به وض//وح در ش//رايط اقتصادي كنوني هويداس//ت ام//ا هيچ دولت معقولي در س//اختاري معيوب حتي با رويكردي عالمانه كار زيادي از پيش نخواهد برد.در توصيفي س//اده ميتوان گفت كه در فعاليته//اي اقتصادي در ايران به جاي حاكم بودن فرهنگ كارآفريني بهط//ور عمده حول رقابت براي جذب رانت و سفتهبازيهاي غيرمولد شكل گرفته است. بنابراين امروز كه جامعه ايران را آگاهتر يافتهايم فرصتي است مغتنم براي دولت دوازدهم تا با اصالح ريشهاي س//اختارهاي خود، بستر توسعه را مطابق با خواس//ت و مطالبات موجود براي دهههاي آينده ايران فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.