از گزارش وزیر کشور تا ابقای اکثر کمیسیون ها

Jahan e-Sanat - - News -

گروهسیاسی-صحنعلنیمجلسشورای اسالمی دیروز بعد از چند روز تعطیلی حال و ه//وای انتخاباتی به خود گرفته بود؛ از رایزنی و البی وکالی ملت برای کس//ب کرس//یهای صدر کمیس//یونها تا گزارش انتخاباتی وزیر کش//ور به نمایندگان. دیروز اهالی خانه ملت گوش ش//نوایی هم ب//رای ش//نیدن گزارش نظارتی کمیس//یون نظارت و بررسی تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری داش//تند. واعظی، وزیر ارتباطات هم دیروز به واسطه س//وال حاجیدلیگانی میزبان مجلس ش//د و نمایندگان را با پاس//خ خود قانع کرد. تذکرهای بهارستاننش//ینها نیز به نوبه خود جالب بود و با اینکه تنور انتخابات س//رد شده اما هنوز برخی نمایندگان از مش//ی انتخاباتی صداوسیما گالیه داشتند. عصر دیروز انتخابات هیات رییسه برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس نیز برگزار و باقی کمیسیونها به هفته بعد موکول شد.

اولین گزارش مجلس دیروز با حضور وزیر کش//ور کلید خورد. عبدالرضا رحمانیفضلی پش//ت تریبون رف//ت و گزارش//ی از اقدامات انجامشده س//تاد انتخابات کشور در انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر قرائت کرد.

وزیر کش//ور در ابتدای گزارش به موضوع تبیی//ن اصول حاک//م در اج//رای انتخابات و ایجاد ساختار مناسب برای برگزاری انتخابات پرداخت و بیش//تر به ارائ//ه آمارهایی در مورد روند فعالیت ستاد انتخابات کشور اکتفا کرد. رحمانیفضلی بخشهای مه//م گزارش را به سطور پایانی اختصاص داد، چه آنکه در دقایق پایانی گزارش بود که صحبت از برخی ادعاها در مورد تخلف به میان آمد. او گفت: »ابهاماتی از سوی برخی ستادها، کاندیداها ...و در مورد کمبود تعرفهها، عدم درج مهر انتخابات روی آنها یا ش//روع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ الزم داده شد.«رحمانیفضلی همچنین این گزارش را فرصتی مناسب برای پاسخ به انتقادها یافت و در م//ورد کندی اخ//ذ رای اینگونه توضیح داد: »کن//دی اخذ رای از دیگ//ر ابهامات بود که ب//ه دلیل انجام الکترونیک//ی احراز هویت رایدهندگان و تضمین س//المت انتخابات با وجود افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریزناپذیر بود.«پس از صحبتهای وزیر کشور، علی الریجانی فرصت را مناسب دید و در کنار تش//کر از وزیر و برگزاری انتخاباتی آرام، به او برای رفع نقص، پیش//نهادی داد: کمیس//یون ش//وراها و شورای نگهبان جلس//ه بگذارند تا این مساله )صفهای طوالنی برای رای دادن( برای انتخابات بعدی حل و انتخابات به شکل مکانیزه برگزار شود تا دیگر شاهد صف طوالنی مردم برای رای دادن نباشیم. روز انتخابات هم تغییر مهمی صورت گرفت که ثبت اطالعات سجلی بود و بسیار وقتگیر بود. این هم از این نوع مطالبی اس//ت که اگر اصالح آییننامهای میخواهد، الزم است آییننامهاش اصالح شود تا اگر کد ملی را ثبت میکنید، دیگر نیاز به ثبت اطالعات شناسنامهای نباشد. به نظرم االن زمان خوبی است که اشکاالت رفع شود.

پس از این گزارش وزیر، نوبت به احس//ان قاضیزادههاشمی به عنوان نماینده مجلس در کمیسیون نظارت بر تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاس//تجمهوری رسید، تا گزارش کمیسیون متبوعش را بخواند.

در این گزارش بر افزایش55 درصدی اعتماد مردم به صدا و سیما در زمان پخش مناظرهها تاکید شد و قاضیزادههاشمی نیز در رابطه با شکایتهایثبتشدهدردورهتبلیغاتانتخاباتی گفت: 43» شکایت از مواضع نامزدهای انتخابات به کمیسیون تبلیغات واصل شد. با عنایت به آنکه اگر همه ش//کایتها وارد دانسته شده و زمان پاس//خگویی به همه آنها داده شد ضمن ایجاد یک دور تسلسل نافرجام بین شاکیان و نامزدها، سیر اصلی انتخابات و تبلیغات در مسیر دیگری قرار میگرفت و منجر به کشاندن سایر موضوعات به موضوع انتخابات میشد و نتیجه کل این فرآیند کاهش مشارکت انتخابات بود؛ زمانی برای پاسخگویی برای هیچیک از شاکیان در نظر گرفته نشد.« او البته اشارهای به هویت این شاکیان نکرد. این همان مشیای است که س//ال 88 نیز پس از مناظرههای انتخاباتی در پیش گرفته ش//د و به معترض//ان به اظهارات نامزدهای انتخاباتی فرصتی در رسانه ملی داده نشد.آیتاهللهاشمیرفسنجانیوحجتاالسالم ناطقنوری، دو چهره اصلی معترض به آن دوره از مناظرههای انتخاباتی بودند که وقعی به آنان نهاده نشد و اتهاماتی که به آنان از رسانه ملی زده ش//ده بود، بیپاسخ ماند. البته کمیسیون نظارت بر تبلیغات در ادامه گزارش خود آورده بود که این موضوع را به عنوان آس//یب جدی در انتخاباتهای آتی ریاستجمهوری میداند که عدم رعایت اخالق و حریم اشخاص و نهادها در روند انتخاباتهای آتی باید در الیحه جامع به عنوان قانون انتخابات با ابزارهای بازدارنده محدود ش//ود. در غیر این ص//ورت نامزدهای دورههای آتی انتخابات مواضعش//ان پیرامون اش//خاص و نهادهای//ی خواهد بود که س//وم شخص غایب هستند و در مناظرات و برنامههای تبلیغاتی حضور ندارند.

البته بح//ث انتخاباتی مجلس در جلس//ه با قرائت این دو گزارش تمام نش//د. مصطفی کواکبی//ان و ن//ادر قاضیپور نیز ب//ا دو تذکر انتخابات//ی این موض//وع را ادام//ه دادند. نادر قاضیپور چهرهای بود که بعد از گزارش وزیر کشور، در تذکری، پاس//خگویی وزرای دولت به انتقادها در زم//ان انتخابات را امری خالف شرع و قانون دانست، البته علی الریجانی هم با لحن ش//وخی خاص خودش به این نماینده گفت تذکرش مستند نیست. کواکبیان هم در تذکری در مورد گزارش قاضیزادههاشمی که از بیطرفی و عدالت صدا و سیما تعریف کرده بود، انتقاد کرد: »صدا و سیما در دو روز آخر از مرز بیطرفی خارج شده بود و حق بود که به صدا و سیما تذکر میدادند.«

مراجعه 60 درصد مردم به سایتهای جنسی درست نیست

محمود واعظی، وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوال حسینعلی حاجیدلیگانی به مجلس آمد و در خصوص نظارت و کنترل بر محتوای مطالب مغایر اصول و موازین شرعی و مصالح و منافع ملی در فضای مجازی گفت: مس//ایل فضای مجازی برای همه روش//ن است و همه کشورهای دنیا نیز با این مسایل مواجهند چراکه فضای مجازی فرصت و تهدیدها را توامان با هم دارد و نمیتوان از فرصتهای آن گذشت.

وی ب//ا بیان اینک//ه 14 دانش//گاه و مرکز پژوهش//ی کش//ور محتوای فضای مجازی را بررس//ی و صیانت میکنند، گف//ت: با کمک دانش//گاهیان تالش ش//ده ای//ن فرصتها را بومی کنیم اما به هر حال با توجه به مس//ایل فناوریه//ای مختل//ف گره خ//ورده با فضای مجازی به نوعی جنگ سایبری بین کشورها ایجاد شده است.واعظی با بیان اینکه مسایلی که در صحن مطرح ش//ده با س//والی که آقای حاجی در کمیس//یون مطرح ک//رد ارتباطی ندارد لذا آمارهایی در خصوص اس//تفاده 90 درصد مردم از اینترنت بینالملل و مراجعه 60 درصد مردم به سایتهای جنسی اصال درست نیس//ت گفت: نمایندگان و مردم توجه داشته باش//ند این آمارها در ارتباط با کش//ور ایران نیس//ت لذا از نقل قول آن امتناع کنند. او در توضیح راهاندازی شبکه ملی اطالعات گفت: فاز اول این شبکه در سال 95 و در هفته دولت به بهرهبرداری رسید. متاسفانه با وجود 14 سال در کشور براساس برنامههای پنج ساله چهارم و پنج//م توس//عه و حکم رهبری این ش//بکه راهاندازی نش//د اما در دولت یازدهم این پروژه در اولویت قرار گرفت.

وزی//ر ارتباطات و فن//اوری اطالعات افزود: اتوبان داخلی ساخته شده چراکه تا زمانی که ش//بکه داخلی تکمیل نشود و شبکه انتقال از 900 گیگابای//ت بر ثانیه ب//ه باالتر از 10 هزار افزایش نیابد و شبکه پهباند 624 گیگابایت به 11 هزار تبدیل و بیش از 15 برابر تبدیل نشود نمیتوان شبکه ملی را راهاندازی کرد.

او ادام//ه داد: پاالیش هوش//مند با کمک دانشگاههای مختلف راهاندازی شده و تاکنون توانس//تهایم 400 میلیون نش//انه تصویری با محت//وای غیراخالقی را مس//دود و 111 هزار نمایه پروفایل کاربر را هم مس//دود کنیم. در واقع در بین تمام سایتها هشت درصد مشکل محتوا را به 1/5 درصد کاهش دادیم.واعظی در خص//وص محتوای فضای مجازی توضیح داد: محتوای مطالب براساس اساسنامه و ماموریتها بر عهده وزارت ارتباطات نیست. در واقع شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسوول محتوا هس//تند با این حال در س//ه سال گذشته نیز هفت میلی//ون آدرس از مراجع صالحیتدار بس//ته ش//ده، 121 نرمافزار و فیلترشکنهای مهم نیز مس//دود شده اس//ت. نمایندگان در جریان طرح سوال از وزیر مخابرات، توضیحات واعظی را قانعکننده و سوال نماینده اصولگرای شاهینش//هر را ناوارد تشخیص دادند. بر این اساس علی مطهری که برای ساعاتی ریاست نشست علنی دیروز مجلس را برعهده داشت، پ//س از اظهارات قاضیپ//ور و ارائه توضیحات از س//وی واعظی از نماینده اصولگرای ارومیه پرس//ید که آیا از این توضیحات قانع شده که قاضیپور با بیان اینکه قانع نشده است، اعالم کرد: انشاءاهلل رایگیری میشود و مجلس به وزیر یک کارت زرد میدهد تا آقای وزیر بیشتر به حقوق کارگران و قشر زحمتکش توجه کند. با این همه نمایندگان حاضر در صحن با رای مثبت به توضیحات وزیر، سوال نماینده ارومیه را وارد تشخیص ندادند.

ابقایتاجگردونبرریاستکمیسیون برنامه و بودجه

با وجود انتقادهای متعدد، هفته گذش//ته تکلیف کرسیهای هیاترییسه مجلس دهم برای دومین سال مشخص شد دیروز نیز تکلیف برخی کرسیهای هیات رییسه کمیسیونها مشخص شد و نمایندگان برای باقی کرسیهای فراکس//یونها در تالش هستند تا کرسیهای صدر کمیسیونها را برای تاثیرگذاری بیشتر به دست آورند.دیروز انتخابات کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد و تاجگردون به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد و محبینیا و قوامی به عنوان نایب رییس انتخاب ش//دند. بیگلری و کاظمی نیز به عنوان دبیر انتخاب و مفتح هم به عنوان سخنوی کمیسیون انتخاب شدند. ابقای تاجگردون در حالی انجام شد که حاجیبابایی بعد از آنکه برای نایب رییسی مجلس ناکام ماند این بار برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه خیز برداشته بود اما باز هم شکست خورد.

ابقای رییس و س/خنگوی کمیسیون عمران

بناب//ر رایگی//ری کمیس//یون عم//ران، رضاییکوچ//ی همچن//ان بهعن//وان ریی//س کمیس//یون در دومین س//ال فعالیت مجلس دهم ابقا شد. همچنین آقایان قلیاهلل قلیزاده و مجی//د کیانپور نیز به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون عمران انتخاب شدند. صدیف بدری نیز مجددا بهعنوان سخنگوی کمیسیون عمران انتخاب ش//د و ش//ادمهر کاظمزاده و حسین نی//ازآذری نیز ب//ه عنوان دبیران کمیس//یون انتخاب شدند.

ملکش/اهی رییس کمیسیون قضایی باقی ماند

اهللیار ملکشاهی در انتخابات به عنوان رییس کمیس//یون کمیسیون حقوقی و قضایی باقی ماند. حس//ین رضازاده به عنوان نایب رییس اول و محم//د کاظمی ب//ه عنوان نایب رییس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی انتخاب شدند. جلیل رحیمیجهانآبادی و یحیی کمالیپور به عنوان دبیران کمیسیون حقوقی و قضایی انتخاب ش//دند و نوروزی به عنوان سخنگوی کمیس//یون برای س//ال دوم به کار خود ادامه خواه//د داد. تنها تفاوت ایجادش//ده در هیات رییسه این کمیس//یون این است که حسین رضازاده که قبال دبیر کمیسیون بود به عنوان نایب ریی//س اول و یحیی کمالیپور که نایب رییس اول بود به عنوان دبیر کمیسیون برای سال دوم انتخاب شدند.

زاهدیرییسکمیسیونآموزشماند

ترکیب هیاترییس//ه کمیس//یون آموزش ب//رای س//ال دوم کاری این کمیس//یون هم مشخص ش//د. محمدمهدی زاهدی به عنوان رییس، داوود محمدی و قاسم احمدیالشکی به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. فریده اوالدقباد و علیرضا سلیمی به عنوان دبیران و میرحمایت میرزاده نیز به عنوان س//خنگوی کمیسیون آموزش انتخاب شدند. حسنوند رییس کمیسیون انرژی باقی ماند انتخابات هیات رییسه سال دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز دیروز برگزار ش//د. حس//نوند به عنوان رییس کمیس//یون انتخاب ش//د و خادمی به ج//ای امیری نایب کمیس//یون انرژی مجلس شد. قاسم ساعدی به ج//ای عبدالحمید خدری ب//ه عنوان دبیر انتخ//اب ش//د و نایب ریی//س و دبیران تغییر نکرده و ابقا شدند.

جعفرپورجایگزینپژمانفرشد

با برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون فرهنگی س//ال دوم مجلس دهم، جمش//ید جعفرپ//ور به عن//وان رییس این کمیس//یون جایگزین حجتاالسالم نصراهلل پژمانفر شد. همچنین اصغر مس//عودی نماینده اصطهبان و نیریز به عن//وان نایب رییس اول و نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد نیز به عنوان نایب رییس دوم انتخاب ش//دند. با رای اعضای کمیسیون فرهنگی، فاطمه ذوالقدر نماینده تهران دبیر اول و علیرضا ابراهیمی نماینده آزادشهر دبیر دوم کمیسیون فرهنگی شدند. گفتنی است عزیز اکبریان، نماینده کرج برای دومین سال پیاپی به ریاست کمیسیون صنایع انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.