ضرورت اقدام امنيتي به جاي عمليات پليسي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه سخن نخست

... بهعنوان نماد تروريسم جهاني در هزاره سوم ميالدي دس//توپا ميزد، ما در ايران از دور شاهد ويراني زندگي تعدادي از ساكنان كره زمين بوديم و بهعنوان صاحبان وجدان بشري، آزرده و متاسف و گاه گريان ميشديم و بحث و تفصيل و تحليلهاي فراواني هم اينسو و آنسو، چه در محافل رسمي و دولتي، چه با نگاه جناحي و چه در رس//انههاي كش//ور، ميش//نيديم و ميخوانديم. از طرفي اما خوشحال بوديم كه ايران در زمره يكي دو كشوري اس//ت- به ويژه در منطقه- ك//ه از اين طاعون، از اين تفكر ضدبشري، مصون و محفوظ مانده است

در اين صورت، عمليات ديروز هشدار مهمي ب//ه مردم و مقامات جمهوري اس//المي اس//ت چراكه مقامات ايراني ديگر نميتوانند مغرورانه از برقراري امنيت در كش//ور س//خن بگويند و ادعا كنند حتي يك عمليات تروريستي نيز در ايران انجام نميش//ود. در عين حال غلتيدن به سوي رفتار پليسي، توزيع سالح براي حفاظت ش//خصي ميان مقامات كشور، كش//اندن انواع نيروه//اي نظام//ي و انتظام//ي ب//ه خيابانها و تبديل شهرها به پادگان نظامي- انتظامي، اقدام عاقالنهاي نيس//ت چراكه اكن//ون بايد اقدامات امنيتي تشديد شود و مهمترين وجهه اقدامات امنيتي نامرئي و نامحسوس بودن آن است. در اين صورت تمام شهروندان ايراني به مثابه يك عضو سرويس امنيتي، هر اقدام مشكوكي را به مقام//ات ذيصالح گ//زارش ميكنند و نظارت اطالعاتي دستگاههاي امنيتي بر تمام ترددها و ارتباطات مشكوك بيشتر ميشود.

نتيجه بالفاصل چنين اقدامي، افزايش اشراف اطالعاتي دس//تگاهها و نهادهاي امنيتي اس//ت تا دقت عملياتهاي ضدتروريس//تي افزايش و هزينههاي مبارزه با تروريسم كاهش يابد.

در اين ميان سختگيري بر رسانههاي رسمي و وادار كردن ايش//ان به عاديس//ازي مصنوعي ش//رايط تنه//ا بياعتمادي عمومي نس//بت به رسانههاي رسمي را تشديد و شايعهپراكني در فضاي مجازي- كه كنترل آن از دست مقامات خارج است- را تقويت خواهد كرد.

مقامات امنيتي بايد بدانند كه رفتار مصنوعي كه گاهي از سوي برخي نهادها يا مقامات امنيتي توصيه ميش//ود تنها با لبخند تمس//خيرآميز مخاطبان مواجه ميشود و اعتماد مخاطبان از رسانه را سلب ميكند؛ تجربهاي كه پيش از اين و در موارد مش//ابه، مشاهده شده ولي كمتر از اينگونه تجربهها درس گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.