قطر قرباني زیادهطلبي عربستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت

... ب//ه نظ//ر تزلزلناپذير ميآمد ب//ا قطع روابط ديپلماتيك عربس//تان سعودي و قطر به يكباره فرو ريخت. اين جدايي و شكاف در روابط دو كشور توسط گروه كش//ورهاي اقماري عربستان سعودي، شامل مصر، دولت قانوني تبعيدي يمن، بحرين و در نهايت امارات متحده عربي ادامه يافت. در واقع ضربه كاري كه سبب قطع رابطه اين دو كشور شد، دروغ محض و اخبار جعلي است كه توسط دوحه انكار شد يعني اعالم تماس تلفني بين رييسجمهور جديد منتخب ايران و امير قطر كه از ايران بهعنوان قدرت مهم منطقه كه بايد به او پيوست، ياد كرده بود؛ خبري كه حكام عربستان سعودي به نظر ميرسد اعتقاد به جديت و صحت آن دارند.

در حال//ي كه اين نميتواند تنها دليل براي قطع روابط ديپلماتيك دو كش//ور باش//د تا چه برسد به دليل اصلي آن چراكه اعضاي ديگر شوراي همكاري خليجفارس نيز مانند كشور اميرنشين عمان يا كويت كهانتخابمجددروحانيبهرياستجمهوريراتبريك گفتند، روابط خوبي با اين غول منطقهاي دارند. پس شايد حقيقت جاي ديگري است. به خاطر بياوريم كه فرداي روز سوءقصد پل لندن، سومين سوءقصدي كه انگلستان براي سومين ماه متوالي تجربه كرد، گزارش مشهور به رهبري كامرون، نخستوزير اسبق بريتانيا در مورد تامين مالي گروههاي جهادي در نهايت پس از وقفه بسيار، علني شد و در اختيار عموم قرار گرفت؛ رازي برمال ش//ده به شيوه پيگيري كنگره آمريكا از 11 س//پتامبر كه انگشت اتهام را به سوي عربستان س//عودي و متحدانش بهعن//وان منبع اصلي تامين مالي اين جنبشهاي تروريستي نشانه ميرود. به اين ترتيبدرلحظهايكهنخستوزيرانگلستاناعالمكرد طاقت و تحمل بريتانياييها در مواجهه با ايدئولوژي اسالمي ديگر سر آمده است، اين حسن تعبيري است اگر بگوييم قرباني كردن اين همسايه دردسرساز كه قطر است با معرفي آن بهعنوان تامينكننده مالي اين جنبشها براي رياض بسيار مناسب خواهد بود. اگرچه اين مطلب درس//ت باشد كه قطر تامينكننده مالي جنبشهاي اسالمي است اما جنبشهايي نيستند كه سعوديها تامينش//ان ميكنند و به هر حال از آنهايي هم كه همچنان به حمالت و كشتار در غرب ادامه ميدهند هم نيستند. در واقع قطر تامين مالي و پشتيباني از جنبشهاي اخوانالمسلمين را برعهده دارد كه جنبشي سياسي براساس پذيرش و برقراري سلس//لهمراتب با هدف ايجاد دولتي اسالمي توسط صندوقهاي آرا و انتخابات است.

برعكس س//عوديها تامين مال//ي جنبشهاي فوق س//لفيها را برعهده دارند كه متاثر از طرز فكر نظريهپرداز وهابيش//ان، ابنوه//اب، پدر و بنيانگذار ارتجاعيترين نوع اسالم است. اين هم درست است كه سعوديها خصومتي شخصي با قطريها كه آنها نيز وهابي هستند دارند مبني بر ادعاي برابري قطريها درخصوص كنترل دو شهر مقدس اسالمي كه اكنون در دست سعوديهاست. اما در وراي همه اين مسايل تامينمالياخوانالمسلمينتوسطقطراستكهبيش از هر چيز ديگر پادشاهيهاي نفتي عرب خليجفارس را ميآزارد چراكه ايدئولوژي و شماي حكومتشان به كلي مخالف با قطر است. ايدئولوژي و شماي حكومتي آنها براساس سيستمي است كه مشروعيت حاكمان آن براساس توزيع ثروت از باال به پايين تبيين ميشود در حالي كه نزد اخوانالمسلمين، مشروعيت حاكمان مگر از پايين به باال و آن هم بدون موافقت و رضايت ارادي و اختياري اكثريت شهروندان طبق آرايي كه از صندوقها بيرون ميآيد ممكن نيست. سعوديها و همپيمانانشان به قطر به چشم تامينكننده مالي و حمايتگر كساني كه در پي براندازيشان هستند، مينگرند. در عم//ل اين ضديت و تقابل بين امارات مختلف عرب از كوچك و بزرگ ربطي به سياس//ت مديريتي آمريكايي ندارد. اگرچه سعوديها با اعالم پش//تيباني ترامپ در خود احساس جسارت كردند اما نميتواند به اين معنا باشد كه واشنگتن از پايگاه هوايياش در قطر دست برخواهد داشت.

اگرچه اختالف س//عوديها با قط//ر تازگي ندارد ام//ا اين چنين قط//ع ارتباط با بس//تن مرز زميني هرگز قبال اتفاق نيفتاده ب//ود. قطر براي وارد كردن تمام احتياجات خود درخصوص مصالح ساختماني و مواد غذايي روي مرز زميني با عربستانحسابميكنداگرچهراهحلهاي ديگري هم براي جايگزيني وجود خواهد داش//ت اما به ه//ر حال بازهم فش//ار به دوحه طاقتفرس//ا خواهد بود. آخر اينكه س//عوديها براي سرپوش گذاشتن روي حمايت از تروريستها، قطر را قرباني اهداف زيادهطلبانه خود كردهاند.

منبع:نشریهآتالنتيكوچاپفرانسه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.