ضرورت اقدام امنیتي به جاي عملیات پلیسي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - سخن نخست

نادر كریميجون/ي- بدون تعارف حادثهاي كه ديروز و در دو نقطه تهران اتفاق افتاد، ميتواند بارها و در نقاط ديگر تهران يا كشور تكرار شود. اينكه گفته ميش//ود همزمان با عملياتهاي انجام شده چند يا چندين عمليات ديگر وجود داشته كه خنثي شده، اگرچه نميتوان درباره درستي يا نادرستي اين ادعاي مقامات امنيتي صحبت كرد اما چنين ادعاهايي به سرعت فراموش ميشود و هراس ناشي از احتمال وقوع رويدادهاي مشابه جاي آن را ميگيرد.عملياتهاي ديروز در وهله اول اين نكته مهم را اثبات ميكند كه گروههاي تروريستي سلفي و همدستان ايراني آنها ميتوانند به ايران نيز وارد و تجهيز شوند و عملياتهاي ريز و درشت انجام دهند. اينكه گفته شود عمليات يادشده كور بوده و شهروندان بيدفاع را هدف قرار داده، كمكي به اصل ماجرا نميكند چراكه در لندن، پاريس، كابل و بغداد هم عمليات كور بوده و شهروندان عادي را مورد هدف قرار داده است. از اين بابت، نگراني تكرار يا تداوم عملياتهاي تروريستي گروههاي سلفي، نگراني بسيار مهم و واقعي است.البته گروههاي سلفي پيش از اين نيز در ايران عمليات انجام داده بودند. انفجار در حرم امام رضا )ع( كه لش//كر طيبه و لشكر جنگوي پاكستان مسووليت آن را برعهده گرفته بودند و طراحان آن عمليات بعدا توسط نيروهاي امنيتي به سزاي عملشان رسيدند يكي از چندين موردي است كه گروههاي سلفي در ايران، آن را به اجرا درآورده بودند. اين عملياتها در موارد متعددي اتفاقا توسط شهروندان ايراني كه عقايد سلفي دارند و در معرض تعاليم فكري و عملياتي گروههايي مانند داعش، جبهه النصره و القاعده قرار گرفتهاند، انجام شده است. گروههاي تروريستي سلفي گاهي با تطميع و تجهيز مخالفان مسلح ايران در غرب يا شرق كشور، آنها را به خدمت خود درآورده و اهداف تروريستي خويش را دنبال كردهاند از اين بابت احتمال آنكه عملياتكنندگان ديروز تهران، مانند تروريستهايي كه در پاريس و لندن عمليات كردند، شهروند و هموطن باشند، زياد است. چنانكه تروريستهايي كه طي ماههاي گذشته از سوي وزارت اطالعات دستگير شدند و كليپ انهدام خانه تيمي و دستگيريشان از صداوسيما پخش شد نيز ايراني بودند.با اين حال تصاوير پخششده از تلويزيون اينترنتي اعماق كه رسانه رسمي گروهك تكفيري داعش است، اثبات ميكند كه عملياتهاي ديروز به اين گروهك مربوط بوده است. در اين صورت داليل متنوعي براي ادامه اينگونه عملياتها وجود دارد؛ يكي از روشنترين اين داليل شيعه بودن ايرانيان است كه گروههاي سلفي و تكفيري هر دو خون ش//يعه را هدر ميدانند و معتقدند كه همانند كفار )اروپاييها( بايد ايرانيها را هم نابود كرد. عالوه بر اين حمايتهاي آشكار و صريح ايران از فعاليتهاي ضدتروريستي در منطقه خاورميانه و باالخص در عراق و س//وريه و سركوب شديد فعاليتهاي سلفي و وهابي در ايران انگيزه اين گروههاي تكفيري و سلفي را براي انجام اقدامات تروريستي در كشورمان تشديد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.