تقدم فرع بر اصل در رسانه ملی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سجادوجدانيان-ماهمباركرمضانبهنيمه رس//يد و هنوز خبري از ربناي استاد نيست. اين صوت دلنشين قرآني در شبكههاي اجتماعي به صورتگستردهمنتشرميشود،درميراثفرهنگي ناملموس ايران ثبت ملي است، رييسجمهور آن را در اينستاگرامش قرار ميدهد اما رسانهاي كه اس//م ملي را يدك ميكشد، هنوز كوچكترين توجهي به آن نكرده است. استاد شجريان چهار دعاي ربنا را در تيرماه 1358 با موس//يقي ايراني خوانده اس//ت. اين دعا پس از 30 س//ال پخش از صداوس//يما در ماه مهماني خدا و قبل از اذان مغ//رب با وجود رضايت خالق، پخش آن متوقف شد. بررسي اين حاشيهها، نكات قابل توجهي را به همراه دارد؛ اول اينكه وقتي رييسجمهور منتخب مردم و باالترين مقام اجرايي قسمتي از اين دعا را در ش//ب اول ماه رمضان و در صفحه اينستاگرام خود منتشر ميكند و صدا و سيما هنوز بر پخش نكردن آن اصرار ميكند يعني اينكه رسانه ملي منعكسكننده تمام نظرات و خواستههاي دولت نيستودولتهراندازهكهتالشكند،تنهاقسمتي از دستاوردهايش كه مديران صداوسيما بخواهند، اطالعرساني خواهد شد. اين موضوع به دفعات از س//وي روحاني نيز به چالش كشيده شده است. وقت آن رس//يده كه مديريت يكي از شبكههاي تلويزيوني كش//ور به دولت و تيم رسانهاي دولت واگذار شود. اين منافاتي هم با اصول قانون اساسي به ويژه اصل «44» ندارد چه اينكه در اين اصل، خصوصيسازيصداوسيمامنعشدهاستنهدولتي بودن آن. مهمتر اينكه رييسجمهور كه هم راي مردمي و هم تنفيذ رهبري را دارد، يا خود يا يك نفر به انتخاب، مسووليت برنامههاي اين شبكه را خواهد پذيرفت و در مقابل عملكرد اين ش//بكه پاسخگوخواهدبود.

دوم اينكه رس//انه ملي ف//رع را بر اصل مقدم ميداند و ربنا را به دليل اينكه اس//تاد ش//جريان تالوت كرده اس//ت، پخش نميكن//د وگرنه در سالهاي بعد از توقف پخش، ربناهاي ديگري هم دقيقا با همان الگو خوانده و پخش شده است كه البته اقبالي نيافته است، اين در حالي است كه آواز ربنا، هر شنوندهاي را بيش از هر چيز متوجه متن وموضوعآنميكند.اگررسانهمليبخواهدهمين روش را براي برنامههاي ديگر نيز در پيش بگيرد، بايد براي هميشه از پخش فيلمها و سريالهاي خارجي به دليل موضوع بيحجابي صرفنظر كند. بنابراين بهتر و منطقيتر اس//ت كه اصل بر فرع مقدم دانسته شود.

اميد اس//ت حاش//يههاي اين موضوع به نفع مخاطب//ان اين اثر ختم به خير ش//ود و حداقل در لياليقدر دوباره ياد ايامي كنيم كه در گلشن فغانيداشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.