مرگ، دیگر براي همسایه نيست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه سردبیر

ضمن اينكه در محافل دولتي و رسمي كشور هم دور ماندن ايران از بالي تروريسم- بخوانيد از نوع داعشي- يك مزيت مهم- به مصداق درست آن- به حس//اب ميآمد كه به مروز زمان نوعي اعتماد به نفس هم به مردم القا كرده بود.

ديروز اما متاسفانه اين تابو شكست و تهران به فهرست عريض و طويل قربانيان داعش پيوست.

ج//دا از بحث چند و چون ماجرا كه بحق بايد مورد بررس//ي و تحقيق ق//رار گيرد بهعنوان يك واقعيت تلخ بايد پذيرفت كه زنجيره تروريس//م، حلقه به حلقه، طوالنيتر ميشود مگر اينكه جهان، يكپارچه براي نجات بشريت از نابودي به پا خيزد چراكه تروريسم از هر نوع و جنس و با هر تفكر و قدرت كه باشد، يك نتيجه واحد دارد و آن هم مرگ است. به عبارت ديگر »ترور« يك »بازي« يكسره است كه فقط به نابودي ميانجامد.

تا ديروز ميشنيديم و ميخوانديم كه در اين و آن كش//ور، تروريسم- بخوانيد داعش- مرگ به بار ميآورد اما به تعبيري در واقع مرگ بود براي همسايه اما اينبار ما از همسايگي درآمديم و در متن قرار گرفتيم.»ترور« از هر نوع آن محكوم است و با هيچ دليلي قابل قبول نيست و آنچه ديروز در تهران رخ داد، بدون ترديد ميتواند درس بزرگي براي فردا باشد چراكه متاسفانه در آستانه سومين دهه در هزاره سوم ميالدي تروريسم به يك كسب و كار بدل شده كه امنيت و آسايش و آينده بشريت را به حراج خونين ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.