مهدیسپهرزاد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان و فداکار مرحوممغفورشادروان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رابهاطالعكليهاقوام،دوستانوآشنایانگرامیمیرسانيم. به همين مناسبت مراسم ختمی روز جمعه 96/3/19خروم از ساعت03:71 الی91 در مسجد حضرت ابوالفضل )ع( واقع در خيابان ستارخان، بين خيابان باقرخان و پاتريس، نبش خيابان كوكب برگزار میگردد. حضور شما عزيزان و سروران گرامی در اين مجلس باعث تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن عزيز خواهد بود. ازطرفخانواده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.