قطرقربانيزیادهطلبيعربستان

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آزیتا رباني- با سپري شدن حدود دو هفته از سفر ترامپ به عربستان سعودي به قصد نشان دادن چهرهاي متحد از جهان عرب سنيمذهب با آمريكا، بنايي كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.