مرگ، دیگر براي همسایه نیست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه سردبیر

مسعود سليمي- در سه سال گذشته هنگامي كه اروپا و آسيا، به طور خاص خاورميانه، در آتش و خون و مرگي كه داعش ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.