از تروریسم تا برگزیت

برگزاری انتخابات پارلماني بريتانيا؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مردم بريتانيا امروز هشتم ژوئن براي انتخاب 650 نماين//ده پارلمان اين كش//ور پاي صندوق رايميروند.ماهمي5102 انتخاباتسراسريدر بريتانيا )انگليس، ولز، اسكاتلند و ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.