افزایشنرخدالر،کاهششاخصبورس

واكنش بازار به حمالت تروريستی تهران؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دو عمليات تروريستي روز گذشته تهران در كمترين زمان ممكن تاثير منفي خود را بر بورس و نرخ ارز در تهران گذاشت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.