فضایملتهبمجلسبهصحنعلنیکشیدهنشد

عملیات تروریستی در خانه ملت و حرم امام )ره(؛ 12 کشته و 42 زخمی

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- دو تیم تروریس//تی صبح دیروز به صورت همزمان در حاش//یه مرقد امام راحل و ساختمان اداری مجلس شورای اسالمی، با تحرکات تروریستی خود تالش کردند فضای آرام کشور را تحتالشعاع قرار دهند. این درحالی اس//ت که وزیر خارجه عربستان قبل از حوادث تروریس//تی در تهران گفته ب//ود ایران به خاطر دخالت و حمایت از تروریسم در منطقه باید تنبیه شود! اکنون کشور و شهر امن ما بعد از مدتها تجربه گذر از یک اقدام تروریستی را دارد و این اقدام میطلبد تا ایران متحدتر از همیشه عمل کند. االن زمان جناحبندی سیاسی نیست و باید با محکوم کردن حمالت تروریستی داعش جلوی تکرار این حادثه تلخ گرفته شود.

حوال//ی س//اعت 10:30 صب//ح دی//روز تیم تروریستی وارد محوطه مرقد امام شدند. نفر اول با انفجار انتحاری و نفر دوم پس از تیراندازی کور در درگیری با ماموران به هالکت رسید. اما هدف دوم تیم تروریس//تی بهارستان و محل استقرار نمایندگان کشور بود. این عملیات تروریستی که مسوولیتش را داعش برعهده گرفت، پنج ساعت به طول انجامید. حوالی س//اعت 10:15 بود که خبرنگار ما برای تحویل وسایل خود جهت ورود به مجلس اقدام کرد اما حدود 01دقیقه بعد به واسطه صدای تیراندازی که از پارلمان شنیده شد، از ورودش به مجلس خودداری شد. تروریستها ب//ا اصابت گلوله به محافظان ورودی به مجلس راه پیدا کردند. پس از وقوع این حادثه نیروهای حفاظتی، خبرنگاران پارلمانی را از محوطه راهرو دور کردند و در صحن را بس//تند. طبق گفتهها این ضاربان از همان ابتدا مجهز به کالش//نیکف بودند آنها تعدادی از محافظان را مجروح کردند و بعد وارد س//اختمان دفتر نمایندگان مجلس ش//دند و آنجا هم تیراندازی انج//ام دادند. پس از گذشت س//اعاتی از حادثه، یکی از مهاجمان مس//لح از مجلس خارج ش//د و به دلیل حضور نیروه//ای امنیتی در خیابان منتهی به پارلمان به خانه ملت بازگش//ت. پس از هجوم مهاجمان به ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس، گروهی از نماین//دگان و کارکن//ان و مهمانان که در آن ساختمان بودند، به دلیل تیراندازی در ساختمان محصور مانده بودند.

با وج//ود فضای ملتهب پارلمان، نمایندگان در داخ//ل صحن به کار خود یعنی همان قرائت گزارش در مورد معدن یورت ادامه دادند. ادامه کار مجلسباوجودحملهتروریستی،نشانازمدیریت مجلس دارد. در این حادثه کس//ی از نمایندگان مجروح نشد و صحن مجلس در وضعیت عادی بهقانونگذاریپرداخت.البتهچندنفرازنمایندگان هنگام ورود به صحن مجلس با صحنه تیراندازی و صدای ش//لیک روبهرو میش//وند، حتی یکی از نمایندگان هنگام ورود با تروریس//تها درگیر میش//ود و با کلت به سوی آنها شلیک میکند. این دو اقدام تروریستی منجر به کشته شدن 12 نفر و مجروحیت 42 نفر از هموطنانمان ش//د. برخی از کشتهشدگان مسووالن دفتر نمایندگان بوده و بعضی دیگر برای پیگیری مطالباتشان به مجلس مراجعه کرده بودند که متاسفانه در این عملیات تروریستی به شهادت رسیدند.

هن//وز اقدام تروریس//تی در مجلس به پایان نرس//یده بود که خبرگزاری فرانس//ه در خبری فوری اعالم کرد گروه تروریستی داعش مسوولیت دو حمله به مجلس ش//ورای اس//المی و مرقد امام خمین//ی)ره( را بر عهده گرفت. خبرگزاری اعماق وابس//ته به داعش روی کانال تلگرام خود اعالم کرد این گروه مسوولیت دو حمله یکی به پارلمان ایران و دیگر به مرقد )امام( خمینی )ره( را بر عهده گرفته است. داعش در بیانیه دیگری، دو مهاجم انتحاری خود در حرم امام خمینی )ره( را شهید اعالم کرد! همچنین فیلمی از ساختمان مجلس توسط داعش منتشر شد؛ فیلمی که به گفته حاجیدلیگانی از دفتر او گرفته شده است و مسوول دفتر و اعضای مسوول دفتر نماینده مردم شاهینشهر در اتاقی که عوامل مسلح از آن فیلم منتشر کرده بودند، به شهادت رسیدند. عناصر داعش در ویدئویی که از تیراندازی در ساختمان مجلس شورای اسالمی منتشر کردند، وعده ادامه حمالت تروریس//تی را دادند. در این ویدئو یکی از عناصر گروه تروریس//تی داعش به زبان عربی خطاب به مردم ایران میگوید: »آیا فکر میکنید که ما میرویم؟ ما باقی هستیم به اذن خدا.«

تروریستهامیخواستند3 عملیاتدر تهران انجام دهند

مدیر کل ضدتروریستی وزارت اطالعات، تعداد عملیاتهای تروریستی که قرار بود در تهران انجام شود را سه عملیات اعالم کرد. وی اعالم کرد صبح دیروز چند تیم تروریستی در شهر تهران اقدام به حمالت تروریستی کردند که عوامل یکی از آنها قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شدند.

اما اولین واکنش رسمی نمایندگان در صحن علنیمجلسنسبتبهاینتیراندازیزمانیرخداد که حاجیدلیگانی در رابطه با گزارش معدن یورت پشت تریبون رفت، سخنان خود را با شعار مرگ بر آمریکا همراه کرد: »حضرت امام فرمودند که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و باید بگوییم مرگ بر آمریکا، مرگ برآمریکا! آمریکا عامل همه فتنهها در دنیاست و همچنین مرگ بر رژیم آل سعود که نوکری آمریکا را انجام میدهد.« در این هنگام نمایندگان با او همنوا شدند و نمایندگان حاضر در صحن مجلس یکصدا با فریاد »مرگ بر آمریکا« به حادثه تیراندازی در مجلس واکنش نشان دادند.

حضورفرماندهسپاهوسردارغیبپرور و سردار سالمی در مجلس

پس از حادثه تیراندازی در مجلس، سرلشکر جعفری به همراه سردار غیبپرور و سردار سالمی به مجلس آمدند. سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه بعدازظهر دیروز در صحن مجلس با علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی و نمایندگان گفتوگو کرد. فرمانده سپاه پاسداران در جمع خبرن//گاران نیز حضور یافت و با دادن روحیه به آنها درمورد ش//رایط امنیتی مجلس اظهار کرد که هیچ مش//کلی وج//ود ندارد. الزم به ذکر است که سردار غیبپرور رییس سازمان بسیج مستضعفین و س//ردار سالمی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در مجلسحاضرشدند.جعفریدولتآبادی،دادستان تهران لحظاتی پس از وقوع این حادثه برای بررسی ماجرا به بهارستان رفته بود.

سرانجام جلس//ه علنی مجلس که با حادثه تیراندازی مواجه ش//ده بود، به پایان رسید. علی الریجانی در پایان این جلس//ه ضمن تش//کر از نمایندگان گفت: چند نفر از تروریستهای بزدل به س//اختمانی در مجلس نفوذ کردند و البته با آنها برخورد جدی شد. رییس مجلس ادامه داد: از اینکه نمایندگان محترم با آرامش کار خود را ادامه دادند تش//کر میکنم. مساله جزیی است اما این نش//ان میدهد که تروریستها به دنبال مسالهسازیهستند.مخصوصاایرانکهقطبفعال و موثر مقابله با تروریستهاست. آنها میخواهند خدش//های ایجاد کنند. حتما نیروهای امنیتی برخورد جدی خواهند داش//ت و انش//اءاهلل این مشکل حل خواهد شد. صحبتهای الریجانی با شعار»مرگبرآمریکا«ازسوینمایندگانمجلس همراهی شد. این عملیات به واسطه نیروهای امنیتی حاضر در مقر پارلمان حدودا س//اعت 3:30 با کش//ته ش//دن مهاجمان پایان یافت. دو نفر از چهار نفر تروریس//تی که به مجلس وارد شده بودند، بر اثر انفجار جلیقههای خود کش//ته ش//دند. طبق گفتههای سیدحسین نقویحسینی یکی از مهاجمان توسط نیروهای سپاه پاس//داران دستگیر ش//ده است. رییس مجلس نیز همراه با نیروهایی برای پاکس//ازی و چک و خنثی، وارد ساختمان پارلمان شد و از فعالیت نیروهای امنیتی بازدید کرد. با پایان جلسه علنی مجلس شورای اسالمی نمایندگان مجلس شورای اس//المی تحت تدابیر امنیتی از س//اختمان مجلس خارج شدند. همچنین نیروه//ای امنیتی اقدام به تخلیه س//اختمان مجلس و خارج کردن کارمندان و خبرنگاران کردند.

وزیر کشور با اشاره به حوادث تیراندازی اخیر در مجلس و حرم امام )ره( دستور تشکیل جلسه شورای تامین استان و جلسه فوقالعاده امنیتی در تهران برای رسیدگی به حادثه حمله به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی)ره( داده بود. نمایشگاه قرآن نیز پیرو درخواست شورای تامین استان تهران دیروز تعطیل شد. ورودتروریستهابالباسزنانه معاونامنیتیوزیرکشوربااشارهبهاینکهچهار تروریست با پوشش زنانه از مسیر محل تردد ارباب رجوع وارد مجلس شدند، اظهار کرد: آنها از همان در ورودی به نیروهای محافظ تیراندازی کردند و نیروها را هدف قرار دادند اما نیروهای حفاظت سپاه بالفاصله وارد عملیات شدند و صحن مجلس و کمیس//یونها را کنترل کردند. سردار حسین ذوالفقاری افزود: تروریستها ناچارا به مسیر دفاتر نمایندگان رفته و از آنجا افراد را هدف قرار دادند. وی اظهار کرد: در سراسر کشور اعالم آمادهباش کردیم و تمام مراک//ز مهمی که احتمال دادیم اقدام تروریستی ممکن است انجام شود را تحت نظارت گرفتیم. یگان ویژه نیروی انتظامی )نوپو( وارد عملیات شدند. روایتیکیازکارمندانمجلس یکی از کارمندان مجلس ش//ورای اس//المی که به همراه س//ایر کارمندان مجلس به بیرون ساختمان پارلمان هدایت شد گفت که هزاران پوکه اسلحه در طبقات دفاتر نمایندگان به چشم میخ//ورد. این کارمند مجلس اظه//ار کرد: در طبقه دوم دفاتر نمایندگان حضور داش//تیم که صدای انفجار رگباری از داخل ساختمان به گوش رس//ید؛ مهاجمان مسلح با حضور در ساختمان دفات//ر نمایندگان اقدام به تیراندازی به س//مت دفات//ر کردند. کارمندان در دفاتر پناه گرفتند و مهاجمان مکررا دیوارهای دفاتر را به رگبار بستند. کارمندان دوبار صدای انفجار مهیب از ساختمان دفاتر را شنیدند. آموزشویژهمهاجمانتروریستی عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مهاجمان آموزشهای تروریستی ویژه دیده بودند و با قصد مختل کردن امنیت اقدام به حمله کردند. وی افزود: نیروهای اطالعاتی و امنیتی به سرعت وارد مقابله با تروریستها شدند تا یکی دو س//اعت بعد صدای تیراندازی وجود داشت اما اوضاع به سرعت تحت کنترل درآمد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجل//س تاکید کرد: با توج//ه به اینکه مجلس، جای//گاه مردمی دارد، این عملیات قطعا بزدالنه بوده و چنین حرکات بچگانهای در ایران پهناور و پایدار نمیتواند مخل امنیت ما باشد.

جزییاتی از حمله تروریس/تی به حرم امام)ره(

محمد علی انصاری، رییس موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام )ره( به ارائه اطالعاتی درباره حادثه تروریس//تی در حرم ام//ام )ره( پرداخت. انصاری با بیان اینکه حادثه حرم امام سه مجروح )عوامل انتظامی حرم( و یک شهید )مامور فضای سبز( داشت، گفت: ساعت 10:40 دو تروریست از ناحیه غربی حرم قصد ورود به حرم میکنند، هر دو مواد انفجاری به خود وصل کرده بودند و به محض ورود به حرم ش//روع به تیراندازی کور و بیه//دف کردند. وی ادامه داد: در همان زمان س//ه نفر مجروح شدند و یک نفر نیز به شهادت رسید. در مقابل در شبستان نیروهای انتظامی به سمت این افراد تیراندازی کردند که یکی از آنها مقابل درب شبستان منفجر شد. انصاری گفت: تروریس//ت دوم فرار کرد که او نیز با تیراندازی ماموران به هالکت رسید و ماموران موفق شدند جلیقه انفجاری او را خنثی کنند.

تروریس//تها تعداد زی//ادی نارنجک و مواد منفجره با خود داشتند. ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور نیز درباره حادثه تروریستی در حرم مطه//ر امام )ره( گفت: گروههای تروریس//تی و تکفیری در سه سال گذشته تالش زیادی کردند که فضای کش//ور را ناام//ن کنند. دهها گروهک تروریس//تی قصد عملیات در کشور داشتند که با اش//راف اطالعاتی نیروهای امنیتی، اطالعاتی و انتظامی تمام اقدامات آنها خنثی شد. گفتنی است هش//ت نارنجک، 10 خشاب و یک قبضه کالش//نیکف، یک بطری با مای//ع صورتیرنگ و کیس//های نایلونی، محتویات همراه با یکی از مهاجمان کشتهشده در حرم امام خمینی بود. پ//س از انجام عملیات تروریس//تی در حرم امام خمینی )ره(، حجتاالسالم سید حسن خمینی )ره( در حرم حاضر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.