عذابی سخت در انتظار سران تروریستها خواهد بود

Jahan e-Sanat - - News - واکنش

جمعی از مقامات و چهرههای سیاس//ی ایران و جهان به حوادث تروریس//تی روز گذشته تهران واکنش نشان دادند. وزیر امور خاجه کشور در پی حوادث روز گذشته در تهران با محکوم کردن این حادثه اعالم کرد: تروریسم مشکلی است که در سطح منطقه خاورمیانه و جهان با آن مواجه هستیم. محمدجواد ظریف که دیروز برای دیدار رسمی به ترکیه سفر کرده است، در آیین استقبال از او در فرودگاه اسن بوغای ترکیه با اظهار تاسف از حادثه تروریستی در تهران گفت: تروریسم مشکلی است که در سطح منطقه خاورمیانه و جهان با آن مواجه هس//تیم. وزیر امور خارجه کشورمان گفت: به لحاظ امنیتی و اقدامات تروریس//تی شرایط بسیار بدی در منطقه حاکم است. این اقدام کور را محکوم میکنیم.

مسوول سیاس//ی دفتر ریاستجمهور هم در واکنش به ح//وادث روز گذش//ته با بیان اینکه جهان باید نش//ان دهد تروریسم محکوم اس//ت و شرق و غرب نمیشناسد، تاکید کرد: برای مبارزه با آن باید استوارتر، منسجمتر و یکپارچهتر حرکت کنیم. حمید ابوطالبی در صفحه توئیتر خود نوشت: اقدام تروریستی تهران اگر در اروپا یا هر جای دیگری رخ میداد تلفات بسیاری در برداشت؛ درود بر اقتدار و صالبت نیروهای سپاهی، بسیجی، انتظامی و امنیتی ایران.

یک عضو فراکسیون امید تاکید کرد که کشور ما از توان الزم برای مقابله با تروریسم خارجی برخوردار است. محمود صادقی، نماینده تهران در توئیتی با اشاره به حادثه تروریستی مجلستاکیدکرد:کشورماباپشتسرگذاشتنحوادثیچون فاجعه هفت تیر، هشت شهریور و مهار تروریسم داخلی از توان الزم برای مقابله با تروریسم خارجی برخوردار است.

محسنرضایی،دبیرمجمعتشخیصمصلحتنظامنیزدر این باره در توئیتر خود نوشت: عذابی سخت در انتظار سران تروریس//تها خواهد بود. قصاص ما سخت و به یاد ماندنی است. وی همچنین در توئیت دیگری اظهار داشت: این ماجرا تمام میشود. خونسردی خود را حفظ کنید. عوامل حادثه به زودی معرفی میشوند.

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رییس مجلس شورای اس//المی در امور بینالملل در توئیتی در واکنش به حادثه تروریستی مجلس گفت: همه چیز تحت کنترل است. ایران جای تروریستها نیست. مبارزه با تروریسم قویا ادامه خواهد یافت. یادگار امام نیز شهادت تعدادی از هموطنانمان در حادثه تروریستی دیروز تهران را تسلیت گفت. سید حسن خمینی اظهار داشت: شهادت جمعی از برادران عزیزمان را که در حادثه تلخ تروریستی در حرم امام و در مجلس شورای اسالمی به شهادت رسیدند، به عموم مردم ایران و به خانوادههای ایشان تسلیت میگویم. در این میان الزم میدانم به خانواده شهید عزیز مازیار سبزعلیزاده که در حال خدمت در حرم امام به شهادت رسید، تسلیت مخصوص عرض کنم و برای همسر و فرزندانش آرزوی سعادت و صبر کنیم.

همراهی کش/ورهای جهان برای اب/راز همدردی با ایران

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با قربانیان حادثه تروریستی روز چهارشنبه تهران ابراز همدردی کرد. فدریکا موگرینی در س//خنرانیاش در کمیسیون اروپا گفت: اجازه دهید سخنانم را با ابراز همدردی و تسلیت به قربانیان حادثه تروریستی تهران شروع کنم. در این لحظات ما این حوادث را از نزدیک دنبال میکنیم. من صحبتهایم را با این موضوع شروع کردم، چراکه امروز بار دیگر یک روز بسیار ناراحتکننده است. موگرینی در ادامه گفت: واضح است هر بار که یک حادثه تروریستی در هر جایی از دنیا اتفاق میافتد، ما آن را از نزدیک پیگیری میکنیم. وی همچنین در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کش//ور حوادث تروریس//تی دیروز تهران را محکوم ک//رد. والدیمیر پوتین ضمن ابراز همدردی با رییسجمهور کشورمان حادثه تروریستی تهران را محکوم کرد. والدیمیر پوتین رییسجمهور روسیه در پیامی ضمن ابراز همدردی با حس//ن روحانی اعالم کرد که این حادثه تمایل روسیه و ایران را برای تقابل مشترک با تروریسم تشدید خواهد کرد. سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه حمالت تروریستها در تهران بیسابقه بود، تاکید کرد که این عملیات نشانه ضرورت سرکوبی تروریسم است. الوروف گفت: اقدامات تروریس//تها در حرم امام خمینی )ره( و مجلس ش//ورای اس//المی در ایران نشان داد که تروریستها آرام نمیگیرند. وی افزود: روس//یه آمادگی دارد تالشهای الزم را برای مهار تروریستها به کار گیرد. سخنگوی کاخ کرملین نیز در پیامی جداگانه حمله تروریستها به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره( رهبر فقید انقالب اسالمی در تهران را به شدیدترین وجه محکوم کرد. دیمیتری پسکوف گفت: بدون شک اینگونه حملههای تروریستی را به شدت محکوم میکنیم. این اقدامات الیق شدیدترین محکومیت است. وی افزود: ادامه حملههای تروریستها بار دیگر ضرورت و اهمیت تشریک مساعی و هماهنگی اقدامات در مبارزه با تروریسم از جمله در مبارزه با گروه داعش را نشان میدهد.

وزارت خارج//ه فرانس//ه اعالم کرد که به ش//دت حمله تروریس//تی داعش در تهران که باعث کشته شدن 12 نفر شده است را محکوم میکند. عالوه بر آن، نایب رییس کمیته روابط خارجی سنای فرانس//ه اعالم کرد که تروریستها با حمله خود نمادهای دموکراس//ی ای//ران را مورد هدف قرار دادند. ناتالی گوله نایب در واکنش به حمله تروریس//تی روز چهارشنبه تهران با محکوم کردن این حادثه اعالم کرد: هیچ کس از این نوع حمالت نفعی نخواهد برد. وی افزود: ایران تنها کشور در خلیجفارس است که دارای یک پارلمان دموکراتیک است، حتی اگر با معیارهای ما همسو نباشد. ایران اخیرا در انتخابات ریاس//تجمهوری خود یک روند دموکراتیک را به نمایش گذاشت. گوله ادامه داد: بدون شک تنشهای اخیر ایجاد ش//ده در خاورمیانه و استراتژی جدید آمریکا باعث بر هم خوردن ثبات خلیجفارس خواهد شد.

آنجلینو الفانو، وزیر خارجه ایتالیا در واکنش به حمالت تروریستی در تهران گفت: حمله به تهران نشان داد که نیاز به یک اس//تراتژی بلندمدت علیه تروریسم است که شامل عناصر امنیتی و عناصر گفتوگوی سیاسی و مذهبی شود. وی با تاکید بر اینکه تروریسم به شرق و غرب ضربه میزند، افزود: تروریسم بار دیگر و اینبار به منطقهای حساس مانند ایران ضربه زد. ایتالیا حمایت خود را با حضور در تمام مناطق درگیری تضمین میکند.

جمعی از نمایندگان ارشد مجالس ملی و سنای پاکستان ضمن محکوم کردن حمله تروریس//تی به مجلس ش//ورای اسالمیوحرمامامراحل)ره(،باملتایرانونمایندگانمجلس شورایاسالمیابرازهمدردیواعالمهمبستگیکردند.آفتاب احمد خان شرپائو، وزیر پیشین و از نمایندگان ارشد مجلس ملی پاکستان گفت: حمله تروریستی به مجلس ایران و حرم بنیانگذار انقالب اس//المی را به شدت محکوم میکنیم. وی گفت این حمله نیز بخشی از توطئهها برای بیثبات کردن منطقه است. در برابر چنین اقدامات غیرانسانی و بیرحمانه به هیچ وجه نباید کوتاه آمد.

رییس پارلمان لبنان حمالت تروریستی به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره( را محکوم کرد. نبیه ب//ری، رییس پارلمان لبن//ان در پیامهایی جداگانه به مقام معظم رهبری ، حسن روحانی رییسجمهور کشورمان و علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی حمالت تروریستی به مجلس شورای اسالمی و حرم مطهر امام خمینی )ره( را به شدت محکوم کرد و گفت: این جنایتها عزم ایران برای نابودی تروریستها را بیشتر میکند. فیصل الداود، دبیرکل جنبش مبارزه عربی لبن//ان نیز در بیانیهای اعالم کرد: این حمالت تروریستی نتیجه بیانیه ریاض است که یک برنامه آمریکایی- سعودی برای ایجاد ناامنی در کشورهای مقاومت است؛ کشورهایی که از زمان پیروزی انقالب اسالمی در مقابل استکبار جهانی که در راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی است ایستادند. اما ملت ایران در مقابل جنگ و تحریم مقاومت میکند و در مقابل صهیونیستها میایستد و از فلسطین و لبنان و سوریه حمایت میکند.

مولود چ//اوش اوغلو، وزارت ام//ور خارجه ترکیه نیز در محکومیت حادثه تروریس//تی در مجلس ایران و حرم امام خمینی )ره( بیانیهای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: ما از شنیدن خبر حمله تروریستی به مجلس ایران و مرقد امام خمینی )ره( در تهران به شدت متاسف شدیم که در نتیجه این حمالت تعدادی از افراد جان خود را از دست داده و مجروح شدند. ما این حمالت ظالمانه را محکوم میکنیم و امیدواریم خداوند کشتهشدگان این حادثه را رحمت کند. ما همچنین با مردم ایران به ویژه بس//تگان قربانیان این حادثه، به عالوه دولت ایران ابراز همدردی میکنیم و امیدواریم مجروحان نیز هر چه زودتر سالمت خود را به دست آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.