کاهش تعرفه برق در شهرهای استان سیستانوبلوچستان

Jahan e-Sanat - - News -

جلس//ه هیات دولت روز گذشته به ریاس//ت روحانی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در پی وقوع گرمای بیسابقه در استان سیستانوبلوچس//تان و اعزام نماینده ویژه از سوی رییسجمهور برای بررسی موضوع و اقدامات برای حل مشکالت ایجاد شده برای مردم جنوب این استان، وزارت نیرو در این جلسه، گزارش ویژهای از بررسی وضعیت مناطقمختلفاستانسیستانوبلوچستانارائهکرد.بررسیافتولتاژبرق در مناطق دور شبکه و اتخاذ تصمیمات الزم برای تامین ولتاژ مناسب و همچنین تعیین تعرفههای برق در شرایط گرمسیری و تامین آب شرب مورد نیاز از محورهای مورد بررسی در این گزارش بود.

هیات وزیران با کاهش تعرفه برق در ش//هرهای مختلف استان از یک ماه تا 9 ماه به تناسب درجه گرمسیری آنها موافقت کرد. براساس تصمیم دولت، تعرفه نوع گرمسیر (1) برای شهرهای چابهار، کنارک، نگور و دشت یاری با دوره زمانی9 ماهه از اول فروردین تا پایان آذر و ش//هرهای ایرانشهر، دلگان، بزمان و سیستان همچون زابل، زهک، لیمروز، هامون و هیرمند با دوره زمانی شش ماهه از اول فروردین تا پایان شهریور تعیین شد.

همچنین تعرفه نوع گرمسیر (2) شامل شهرهای جالق، سیرگان و ایراندگان با دوره زمانی سه ماهه از اول خرداد تا پایان مرداد، تعرفه نوع گرمسیر (3) برای شهرهای میرجاوه، روتک، گورین، نصرتآباد، سراوان، س//وران و مهرستان با دوره زمانی سه ماهه از اول خرداد تا پایان مرداد، تعرفه نوع گرمسیر (1)و (3)برای شهرهای نیکشهر، قصرقند، فنوج، بنت و اسپکه با های زمانی شش ماهه از اول اردیبهشت تا پایان مهر و سه ماهه در فروردین، آبان و آذر و شهرهای سرباز و راسک با های زمانی شش ماهه از اول فروردین تا پایان شهریور و یک ماهه در مهرماه و تعرفه نوع گرمسیر (4) شامل شهرهای زاهدان و خاش با دوره زمانی سه ماهه از اول خرداد تا پایان مرداد تعیین شد.

همچنی//ن در این جلس//ه هیات دولت برای درآمدهای ناش//ی از س//اخت و فروش ساختمان نیز مالیات تعیین کرد. با تصویب هیات وزیران، درآمد اش//خاص حقیقی و حقوقی ناش//ی از ساخت و فروش هر نوع س//اختمان )عرصه و اعیانی( حس//ب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود. دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یکس//ال از تاری//خ اجرای قان//ون مالیاتهای مس//تقیم و برای رفع مش//کالت اجرایی ذینفعان موضوع اتخاذ کرد. همچنین به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش س//اختمان کس//ر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ میشود.

این تصمیم شامل ساختمانهایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه س//اختمانی گرفتهاند و شامل ساختمانهایی که تا پایان سال 1394 پروانه س//اختمان دریافت کردهاند و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از س//ال 94 باشد، نمیش//ود و ساختمانهایی که پروانه ساخت آنها قبل از س//ال 1394 باش//د، صرفا مش//مول مالیات نقل و انتقال خواهند بود. همچنین این تصمیم شامل ساخت و فروش ساختمان در شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر نخواهد بود. ضمنا در مورد نقل و انتقال ساختمانهای نیمهتمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش امالک مذکور کسر میشود. در مورد اعیان احداث شده در امالک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش امالک منظور نخواهد شد.

بدهیهای دولت از طریق واگذاری اس//ناد خزانه اس//المی تسویه میش//ود. هیات وزیران به منظور تس//ویه بدهی مسجل دولت بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و مابهالتفاوت قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی، با واگذاری اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به قیمت اسمی تا سقف مبلغ 95 هزار میلیارد ریال به طلبکاران موافقت کرد. سقف واگذاری اسناد یاد شده در هر مرحله به میزان 19 هزار میلیارد ریال خواهد بود. همچنین تا سقف 10 هزار میلی//ارد ریال از این اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب دولت به س//تاد اجراییفرمان حضرت امام )ره( و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل 30 درصد از س//هام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تعلق میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.