سفر مقامات آمریکایی به خاورمیانه عامل بروز اختالفات میان کشورهاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- دبیر شورای عالی امنیت ملی به نقش تنشآفرین آمریکا در منطقه اشاره و تاکید کرد: پس از هر سفر مقامات این کشور به خاورمیانه شاهدبروزاختالفاتمیانکشورهاوتقویتگروههایتروریستیودرنتیجه آن فروش بیشتر سالح و گردش اقتصاد تروریسم توسط آمریکا هستیم. علی شمخانی این مطلب را در دیدار با الکساندرالورنتیف فرستاده ویژه رییسجمهور روسیه که به تهران سفر کرده است، بیان کرد. وی افزود: همکاریهای سازنده میان جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در س//وریه، معادالت امنیتی منطقه را به نحوی موثر علیه تروریستها تغییر داده است که آزادسازی حلب، برقراری آتشبس و تعیین مناطق کاهش تنش بخشی از دستاوردهای آن است. نماینده رهبر معظم انقالب در شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: مردم در کشورهای اروپایی بخشی از هزینه سیاستهای نادرست مسووالن خود نسبت به تقویت منابع انسانی و تسلیحاتی تروریستها در سوریه را میپردازند و این روند صرفا با تغییر واقعی اراده در مقابله با تروریس//م بدون استاندارد دوگانه متوقف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.