اتهام عربستان به قطر، تبرئه خود به عنوان حامی تروریسم است

Jahan e-Sanat - - News - هیات دولت

مهر- رییس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: یکی از اهداف اتهام عربستان به قطر، تبرئه خود به عنوان اصلیترین حامی تروریسم است، همه میدانند که افکار تروریستی ریشه در وهابیگری دارد. کمال خرازی در خصوص این مس//اله که ریشه اختالفات موجود در شورای همکاری خلیجفارس چیست، اظهار داشت: عربستان به دنبال هژمونی در منطقه اس//ت و برخی از کشورهای عضو شورای همکاری حاضر نیستند تحت قیمومیت عربس//تان قرار گیرند. وی گفت: اتهامی که عربستان به قطر وارد کرده حمایت از اخوانالمسلمین و حماس است که آنها را گروههای تروریستی میخواند. خرازی تصریح کرد: یکی از اهداف اتهام عربستان به قطر، تبرئه خود به عنوان اصلیترین حامی تروریسم در منطقه است، همه میدانند که افکار تروریستی تکفیری و ظهور گروههایی چون القاعده و داعش ریشه در وهابیگری دارد که منزلگاه آن عربستان است و به همین دلیل این گروهها از حمایت مالی و سیاسی دولت عربستان برخوردارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.