كاسپين دردسرساز شد

درخواست نمایندگان برای تحقيق و تفحص از بانك مركزي؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهاقتصادي- چالش كاسپين و موسسات غيرمجاز در سيستم بانكي با حواشي و مشكالت زيادي همراه بود؛ از يكسو بانك مركزي در تعيين تكليف اين موسسات و سپردههاي مردم با بحران بزرگي روبهرو بوده اس//ت، در س//وي ديگر ماجرا اعتراضات و مطالبات مردم در طول ماههاي اخير، نظام بانكي و حتي نيروهاي قضايي و انتظامي را درگير مشكالت گستردهاي كرده است و حال به نظر ميرسد با ورود مجلس به اين ماجرا وضعيت ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز وارد مرحله جديدي شده است.

گفتني است رييس كل بانك مركزي در چهار سال گذشته به شكل جدي قدم در راه برخورد با موسسات گذاشت و موفق شد صورتهاي مالي آنها را به شدت تحت كنترل قرار دهد و اقداماتي از جمل//ه منحل كردن برخي از آنه//ا و ادغام در موسسهاي زيرنظر بانك مركزي انجام داد. با اين ح//ال فرآيندهاي پيچيده و معضالت گس//ترده س//اختاري در نظام بانكي و به ويژه موسس//ات غيرمجاز به حدي بود كه سيف و مجموعه بانك مركزيتوانمقابلهوتعيينتكليفحسابهايمردم را خارج از كنترل خود ببينند.

ب//ا اين حال بايد توجه داش//ت مس//ايلي كه نارضايتي مردم و خيل عظيمي از سپردهگذاران اين موسس//ات را به همراه داش//ته است ممكن اس//ت به بروز بياعتمادي نسبت به بدنه بانكي كشور منجر شود و در صورتي كه اعتماد عمومي به بانكها و موسسات مالي و اعتباري سلب شود، تمام نظام سياس//ي، اقتصادي و اجتماعي دچار بحران خواهد ش//د كه ب//ه ضرر فضاي اقتصادي كشور تمام خواهد شد. كالفسردرگمموسساتغيرمجاز تعاونيهاي اعتبار غيرمجاز فرشتگان، الزهرا، دامداران و كش//اورزان كرمانش//اه، عام كشاورزان مازندران، حسنات، پيوند، بدر توس، امين جلين، وحدت و البرز ايرانيان از آن دسته موسسههايي بودند كه در دهه 80 خورش//يدي كه نظارتي بر فعاليتها در نظام پولي و اعتباري كش//ور وجود نداشت، شكل گرفتند و رشد يافتند.

درسال9831 تعاونيهايالبرزايرانيان،الزهرا، وحدت،اميدجلين،عامكشاورزان،بدرتوس،پيوند، حسنات، دامداران و كش//اورزان كرمانشاه و عام كشاورزانمازندرانبايكديگرادغامشدندوموسسه مالي و اعتباري فردوسي را تشكيل دادند.

در اس//فندماه 1391 و با ادغام دو موسس//ه فردوسي و فرشتگان، موسسه آرمان شكل گرفت اما همچنان بدون مجوز از بانك مركزي بود.

با روي كار آمدن دولت يازدهم كه ساماندهي تعاونيها و موسسههاي غيرمجاز با شدت و فوريت بيشتري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت، ش//وراي پول و اعتبار يكي از ش//روط خود براي صدور مجوز به موسسه آرمان را تغيير نام آن به كاسپين ذكر كرد.

سرانجامموسسهكاسپين72 اسفندماه4931 به شرط انحالل هشت تعاوني فرشتگان، الزهرا، دامداران و كش//اورزان كرمانش//اه، عام كشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پيوند مشهد، بدر توس و اميد جلين از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفت.

ب//ا صدور مجوز ش//وراي پ//ول و اعتبار براي كاسپين، دو موسسه اعتباري »وحدت« و »البرز ايرانيان« حاضر به ادغام در موسس//ه كاس//پين نش//دند و همچنان با تابلوي »آرمان« به فعاليت خود ادامه دادند كه اكنون س//پردهگذاران اين دو تعاوني غيرمجاز با مشكل عدم امكان برداشت از حسابهاي خود روبهرو هستند. مشكالتقضاييدرمسيرانحالل موسس//ه تازهتاسيس كاسپين حدود 14 ماه گذشتهدرگيراموراداريمربوطبهانحاللتعاونيها، تش//كيل هياتهاي تصفيه و انتقال داراييها به موسسه جديد بود.

با اين وجود و آنگونه كه بانك مركزي اعالم كردهاست،درزمانيكههنوزداراييهاوسپردههاي تعاونيهايهشتگانهغيرمجازبهكاسپينمنتقل نش//ده بود، دادستان مش//هد حكمي صادر كرد كه براساس آن همه تعاونيها مكلف شدند تمام تابلوهاي خود را با تابلوهاي موسس//ه كاس//پين جايگزينكنند.

حكم ديگر اين بود كه مديران اين تعاونيهايي كه در فرآيند انحالل قرار داش//تند ولي هنوز در كاسپينادغامنشدهبودند،ملزمشدنددفترچههاي سپردهگذاران خود را به كاسپين تغيير دهند.

همينامرموجبشدسپردهگذارانتعاونيهاي منحلش//ده از كاس//پين انتظار تعيين تكليف حسابهاي خود را داشته باشند در حالي كه هنوز هياتهاي تصفيه امور مربوط به حسابرسي اموال، داراييها و بدهيهاي اين تعاونيها را به سرانجام نرساندهبودند. مشكلجذبسپردهدركاسپين يكي ديگر از مشكالت كاسپين، سپردهگذاراني هستند كه در دورهاي كه اين موسسه از شوراي پول و اعتبار مجوز دريافت كرده اما هنوز مجاز به ايجادشعبهوجذبسپردهگذارنبوددرتعاونيهاي در حال انحالل سپردهگذاري كردهاند.

اي//ن تعاونيها به مدد تغيي//ر تابلوهاي خود به نام كاس//پين و صدور دفترچههاي حساب به نام اين موسس//ه با حكم قضايي، اقدام به جذب س//پردهگذار آن هم با وعده س//ودهاي باالي 30 درصد كرده بودند.

ايناقدامدرحاليانجامشدهكهبانكمركزيبه تازگي و در ارديبهشتماه امسال مجوز ايجاد شعبه و جذب سپرده را به كاسپين داده است. تخلفاتگستردهفرشتگان اما آنچه رس//يدگي به اين موسسات را بيش از پيش پيچيده كرد، تخلفات موسسه فرشتگان بهعنوان بزرگترين تعاوني غيرمجاز از نظر تعداد سپردهگذاران و مبلغ بدهي بود.

در اين شرايط با تصميم مشتركي كه بين قوه قضاييه و بانك مركزي اخذ شد، تحت شرايطي قرار شد با ارزيابي و نقل و انتقال دارايي تعاونيهاي منحله، وضعيت سپردهگذاران آنها مشخص شود. اين در حالي اس//ت كه ب//ا توجه به حجم باالي س//پردهگذاران فرش//تگان تصميم بر اين شد تا ساماندهي آن در دستور كار قرار گيرد. از اين رو از 28 ارديبهشتماه تعيين تكليف سپردهگذاران تا 10 ميليون تومان آغاز شد و از نهم خرداد نيز وجوه تاسقف02 ميليونتومانافزايشيافت.

اين تعاوني حدود 500 هزار نفر س//پردهگذار داش//تكه05 هزارنفرياموجودينداش//تنديا حسابهاي خود را بسته بودند. بررسيها در مورد سپردههاي054 هزارنفرديگرهمازاينحكايت داش//ته كه مجموع س//پردهگذاري انجام ش//ده اعم از اصل و س//ود از روز افتتاح حساب تا پايان ارديبهشتماهحدود0068 ميلياردتوماناست.

گفتنياستتخلفاتصورتگرفتهبهبازداشت مديران نيز انجاميده است به طوري كه در بررسي داراييهاي تعاوني با توجه به تخلفات گستردهاي كهتوسطسهامدارانانجامشدهباتشخيصمرجع قضايي، دو نفر از مديران تعاوني بازداشت شده و از 28 آبانماه 1395 در زندان به سر ميبرند تا كار رسيدگي به داراييها به اتمام برسد. عدمقبولمسووليتموسسهكاسپين اما در جريانات اقدامات مشترك قوه قضاييه و بانك مركزي، 19 ارديبهشت 1395 دادستاني مشهد با اين استنباط كه كاسپين از ادغام هشت تعاوني به وجود آمده در نتيجه با توجه به موضوع ادغام دس//تور ميدهد تابلوي اي//ن تعاونيها به كاسپين تغيير يابد و دفترچه سپردهگذاران هم عوض شود. البته بعد از اطالع موسسه كاسپين از اين موضوع و اعالم آن به مرجع قضايي در دستور بعدي قضايي، اصالحاتي انجام ميشود به طوري كه تغيير تابلو و تعويض دفترچه به معني قبول مسووليت موسسه كاسپين در پرداخت تعهدات اين هشت تعاوني نيست. با اين حال اين باور براي سپردهگذاران وجود دارد كه چون دفترچه تغيير كرده، مسووليت برعهده موسسه كاسپين خواهد بود.دراينشرايطتعاونيفرشتگانازدستورقضايي صادرشده نيز سوءاستفاده كرد و با دستور اوليه به سرعت و در مدتي كوتاه، تابلوها و دفترچهها را در بيشاز004 شعبهبدونحتييكبرگمجوزاز بانك مركزي تغيير داد. اين در حالي است كه در حالحاضرموسس//هكاسپينداراي02 شعبهبا مجوز بانك مركزي بوده و به آن فرصت داده شده تا آن را به 80 شعبه افزايش دهد. نامه01 نمايندهبههياترييسهمجلس شرايطساماندهياينموسساتظرفيكسال گذشته به قدري نارضايتي مردم را در پي داشت كه باعث شد تجمعات اعتراضآميزي روبهروي بانك مركزي و مجلس شوراي اسالمي شكل گيرد و از آنجاييكهبانكمركزيازبازوياجراييقويوتوان كافيبرايبرخوردبامتخلفانبرخوردارنيست،نياز به ورود قوه قضاييه و مجريه به موضوع غيرمجازها احس//اس ميش//ود و در همين راستا تعدادي از نمايندگان مجلس خواستار تحقيق و تفحص از بانك مركزي شدهاند.

10 نماينده در نامهاي به هياترييسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجراي ناقص آن از سوي بانك مركزي در موضوع موسسات مالي غيرمجاز، خواستار آغاز تحقيق و تفحص از اين بانك شدند.

گفتنياست،پيشازاينهمرييسكميسيون اقتصادي مجلس ش//وراي اسالمي در نامهاي به رييسكل بانك مركزي خواستار ارائه گزارش كامل از وضعيت موسسات مالي غيرمجاز به خصوص كاسپين و فرشتگان ش//ده و اعالم كرده بود كه در ص//ورت عدم ارائه گزارش جامع، ماده «236» آييننامه داخلي مجل//س كه موضوع تحقيق و تفحصرابادرخواستنمايندگانپيگيریمیكند، كليد خواهد خورد.

بر همين اساس ولیاهلل سيف، رييسكل بانك مركزی با حضور در كميسيون اقتصادی مجلس ع//الوه بر ارائه گ//زارش در مورد آخرين وضعيت ساماندهی موسسات مالی غيرمجاز، توضيحاتی را در رابطه با پرونده موسس//ه اعتباری كاسپين و فرشتگان اعالم كرد؛ اما بنا به گفته سخنگوی كميسيون اقتصادی با توجه به مشكالت و حجم باالیپروندههادرخصوصموسساتمالیواعتباری كاسپينوفرشتگانمقررشدادامهرسيدگیبهاين پرونده،بهجلسهبعدیكميسيوناقتصادیموكول شود. در اين ميان نظرات نمايندگان كميسيون اقتص//ادی درباره اعمال م//اده «236» آييننامه داخلی در خصوص ارجاع پرونده موسسات مالی و اعتباری كاسپين و فرشتگان به قوه قضاييه نيز بررسی شد.

درهمينارتباط،01 نفرازنمايندگانمجلس، طی نامهای به رييس مجلس ش//ورای اسالمی، اج//رای ماده «236» و كلي//د خوردن تحقيق و تفحص از بانك مركزی را خواستار شدهاند.

پيشازايننيزنمايندگانمجلسدرتذكریبه رييس كل بانك مركزی، بر ضرورت تعيين تكليف سريع سپردهگذاران كاسپين با توجه به مذاكرات مكاتباتقبلیتاكيدكردهبود.62 نمايندهمجلس پای اين تذكر را امضا كرده بودند.

اع/المچگونگ/یتس/ويهحس/اببا مشتريان

در ادامه رسيدگیهای فوق رييس كميسيون اقتصادی مجلس از درخواستهای اين كميسيون ازسيفدربارهتعيينتكليفسپردهگذارانكاسپين خبر داد.محمدرضا پورابراهيمی درباره جلس//ه كميس//يون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با ريي//س كل بانك مركزی افزود: رييس كل بانك مركزی به دنبال درخواست كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به جلسه اين كميسيون دعوت ش//د.وی ادامه داد: س//يف در اين جلسه گزارشی درباره روند فعاليتها و اقدامات انجام شده درباره پرونده موسسه كاسپين ارائه كرد.

وی افزود: در اين جلسه درباره تعيين تكليف مشتريانموسساتغيرمجاز،تعاونیهاوموسسات اعتباری از جمله كاسپين كه با مشكالتی مواجه شدهاند، بحث و گفتوگو و مقرر شد تا رييس كل بانك مركزی در اين جلسه زمانبندی مشخصی را برای تعيينتكليف سپرده مشتريان اين موسسه اعالم كند.

رييس كميس//يون اقتصادی مجلس شورای اسالمیادامهداد:درخواستكميسيوناقتصادیدر اينجلسهاينبودكهزمانبندیونحوهتسويهحساب با مشتريان موسسه كاسپين به صورت مشخص از سوی بانك مركزی اعالم شود.

پورابراهيم//ی به ايبنا گفت: همچنين در اين جلسه گزارشی از سوی رييس كل بانك مركزی درباره روند فعاليتها و اقدامات انجام شده درباره اين پرونده ارائه شد كه البته از نظر كميسيون اين اطالعات كافی نيست و نيازمند تصميمات جامع و جدیتری است.

نمايندهمردمكرماندرمجلسشورایاسالمی گفت:همچنيندراينجلسهدرموردتعيينتكليف تامين منابع اين موسسه كه بخشی از آن در قالب تسهيالت و بخش//ی از طريق واگذاری دارايیها از محل جذب س//پرده بوده اس//ت، بررسیهايی انجام شد.

پورابراهيمی در پايان گفت: البته به دليل گره خوردن مشكالت موسس//ه كاسپين با دستگاه قضايی بايد جلساتی با نمايندگان اين دستگاه نيز داشتهباشيم.

فهرستبدهیهاودارايیهایكاسپين و فرشتگان

از سوی ديگر سخنگوی كميسيون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//المی اعالم كرد: بر اساس توافقات انجام شده و احكام صادر شده از سوی مراجع قضايی مطالبات سپردهگذاران موسسه كاسپين تا س//قف 20 ميليون تومان پرداخت میشود.

كاظم دلخوشاباتری گفت: در جلسه تشكيل شده كه با حضور رييس كل بانك مركزی برگزار ش//د، بحث مطالبات موسسه كاسپين و آخرين وضعيت بازپرداخت س//پردهها مورد بررسی قرار گرفتورييسكلبانكمركزیاعالمكردمطالبات مردمدرمرحلهاولتاسقف01 ميليونودرمرحله دومتاسقف02 ميليونتومانپرداختمیشود.

وی همچنين از ارائه گزارش رييسكل بانك مركزی درباره موسسات مالی و اعتباری غيرمجاز خبر داد و گفت: فهرس//ت بدهیها و دارايیهای كاسپين و فرشتگان به نمايندگان اعالم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.