موسسه »حافظ« غير مجاز است

Jahan e-Sanat - - News -

موسسه اعتباري »حافظ« كه مدتي است فعاليت خود را در بازار غيرمتشكل پولي آغاز كرده، اين بار به صراحت از س//وي بانك مركزي درباره اين موسسه اعالم شده كه داراي هيچگون//ه مجوزي براي فعاليت در بازار پول نبوده و هيچ تعهدي از س//وي اين بانك براي سپردهگذاران آن وجود نخواهد داشت.

موسسه اعتباري حافظ از جمله غيرمجازهاي بازار پول است كه از مدتي پيش فعال ش//ده و در حال توسعه شعب است، آن هم در شرايطي كه هيچگونه مجوزي براي فعاليت بانكي از سوي بانك مركزي دريافت نكرده است. اين در حالي است كه بانك مركزي طي اطالعيهاي رسمي به سپردهگذاران اين موسسهاعالمكردكهموسسهاعتباريحافظهيچگونهمجوزي براي فعاليت ندارد. اين اعالم همراه با اين توضيح بود كه شعب حافظ غيرقانوني بوده و از اينرو هرگونه سپردهگذاري در آن با تعهد بانك مركزي همراه نخواهد بود.

در عين حال تاكيد ش//ده اگر حافظ با مش//كلي مواجه شود، بانك مركزي هيچ تعهدي در رابطه با برگرداندن وجوه سپردهگذاران نخواهد داشت.

همچنين اطالعات دريافتي حاكي از آن است كه حافظ در حال حاضر داراي دفتر مركزي در تهران و در مجموع داراي52 شعبه در سراسر كشور است. ظاهرا اغلب شعب اين موسسه در ساري و تبريز داير است.

اماباتوجهبهاينكهطبققانونتنظيمبازارغيرمتشكلپولي، معرفيموسساتاعتباريغيرمجازيكهفعاليتآنهاموردتاييد نيست بايد از سوي بانك مركزي انجام شود، ظاهرا اين بانك دستور پلمب شعب موسسه را به نيروي انتظامي داده است. از اين رو بايد منتظر پيگيري و پملب شعب حافظ بود هرچند تاكنون فعاليت شعب در جريان است.

در همين رابطه بانك مركزي در اطالعيهاي اعالم كرد: »پيرو اطالعيههاي قبلي بانك مركزي در سالهاي گذشته مبني بر غيرمجاز بودن موسسه حافظ، براساس اخبار واصله، اين موسسه مجددا در برخي مناطق كشور اقدام به ايجاد شعبه كرده است كه با تدابير نهادهاي نظارتي و انتظامي از گسترش فعاليت آن جلوگيري به عمل آمده است. به اين وسيله تاكيد ميشود، اين فعال غيرمجاز فاقد هرگونه مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و فعاليت شعب آن غيرقانوني است. از اين رو ضروري است هموطنان عزيز به منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن اموال خود از هرگونه ارتباط با اين موسسه جعلي از قبيل در اختيار گذاشتن ملك به منظور ايجاد شعبه، سپردهگذاري يا دريافت تسهيالت ج//ددا خودداري كنند. در غي//ر اينصورت، بانك مركزي هيچگونه مسووليتي در قبال تضييع حقوق مشتريان اين موسسه غيرمجاز بهخصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداش//ته و حق پيگيري موضوع از طريق مراجع قضايي را همچنان براي خود محفوظ ميداند.

ضمنا از هموطنان گرامي درخواس//ت ميش//ود قبل از س//پردهگذاري در بانكها و موسسات اعتباري با مراجعه به پايگاه اطالعرساني بانك مركزي به نشانيWWW.CBI.IR از ليست بانكها و موسسات اعتباري مجاز اطمينان يابند.

جريان موسسات اعتباري غيرمجاز اين روزها در صدر اخبار نظام بانكي قرار دارد؛ به ويژه ماجراي اخير موسسه كاسپين و همچنين آرمان موجب ايجاد تحركات و حتي تنشهايي بين مشتريان بانكها و موسسات مجاز نيز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.