حسابهاي بدهكاران بانكی مسدود ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

بانك مركزي در بخش//نامهاي ضمن بر ش//مردن تخلفات بانكها در عدم همكاري با س//ازمان امور مالياتي، بر تس//ريع در مس//دود كردن حسابهاي بدهكاران مالياتي تاكيد كرد.

مديريت نظارت بر بانكهاي بانك مركزي در بخشنامهاي به بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري غيربانكي، برضرورت همكاري با ادارات امور مالياتي در اجراي ماده «218» قانون مالياتهاي مستقيم و مسدود كردن حسابهاي بانكي تاكيد كرد.

در اين بخشنامه آمده است: براساس آييننامه اجرايي ماده «218» قانون مالياتهاي مستقيم، اشخاص ثالث مكلف به همكاري با اداره امور مالياتي براي برداشت از حساب موديان بدهكار هستند اما اطالعات واصله از مراجع نظارتي ذيربط حاكي از امتناع برخي بانكها و موسسات اعتباري از اعمال اوراق اجرايي مالياتي و عدم همكاري آنان با اداره يادشده مبني بر توقيف و مسدودي حساب مودي بدهكار است.

تخلفات بانكهاي يادشده به شرح زير است: تاخير در مسدود كردن حسابها كه منجر به صفر شدن حسابهاي بدهكار ميشود.

عدم اجراي حكم توقيف و بازداشت حساب در صورتي كه امكان آن براي بانك وجود دارد.عدم برگشت دادن چكهاي مشتريان در وجه سازمان امور مالياتي كه فاقد اعتبار كافي هستند به داليل مختلف از جمله بدحساب نكردن آنها ...و

عدم توقيف برخي از حسابهاي اشخاص حقوقي به بهانه دولتي بودن آنها. در ادامه اين بخشنامه آمده است: بانكها بايستي با قيد فوريت مراتب تاكيد بر اجراي مفاد يادشده و همكاري با سازمان امور مالياتي را به كليه واحدهاي ذيربط ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.