افتتاح8 طرحصنعتيدراستانخراسانرضوي

Jahan e-Sanat - - News -

با اس//تفاده از تسهيالت بانك صنعتومعدن هشت طرح صنعتي در استان خراسانرضوي افتتاح شد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صنعتومعدن، با به بهرهبرداري رسيدن هشت طرح صنعتي با تسهيالت چهار ميليون يورو تسهيالتارزيو07 ميلياردتومانتسهيالترياليبانكصنعتومعدن براي 550 نفر اشتغال مستقيم در استان خراسانرضوي ايجاد شده است. اين طرحها شامل داروسازي طاها، اسرار پوياي شرق، ايمنخودرو شرق، پارت پاپيروس، آزمايشگاه تستا، نگيننگر خراسان، پرين بتون آمود و پمپ فرمان طوس است.بنا بر اين گزارش، 15 طرح صنعتي نيز با بهرهمندي از 272ميليونيوروويكميلياردو007 ميليونيوآنچينتسهيالتارزي 140و ميلياردتومانتسهيالتريالياينبانكدراستانخراسانرضويدر حال اجراست كه جمعا 1500 شغل مستقيم ايجاد خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.