همكاری بانك قرضالحسنه مهر ايران در طرح ارتقای سطح سالمت عمومی

Jahan e-Sanat - - News -

تفاهمنامههمكاریدرحوزهسالمتاجتماعیميانبانكقرضالحسنه مهر ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به امضای اكبری، مديرعامل بانك و ايازی، معاون امور اجتماعی وزير بهداشت رسيد.

به گزارش »جهانصنعت«، مقرر ش//د طرفين در اين تفاهمنامه در زمينههای توس//عه خدمات بهداش//تی، درمانی و آموزشی در چارچوب مس//ووليتهای اجتماعی خود همكاری كنند. در اين تفاهمنامه كه با محوريتخيرينسالمتاجرايیخواهدشدهمچنينبرارتقایسرانهسطح سالمت عمومی از مسير اجرايی شدن مفاد آن تاكيد شده است.

از آنجايیكه بيماران از جمله اقشاری هستند كه در معرض مشكالت عديده مالی قرار میگيرند با اجرايی شدن چنين طرحهايي بخش عمدهاي از نگرانيهاي اين قشر حل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.