بانكملي26 ميلياردريالبودجهتصويبكرد

Jahan e-Sanat - - News -

هياتمديره بانك ملي ايران بيش از 62 ميليارد ريال بودجه به منظور مشاركت در طرحهاي عامالمنفعه تصويب كرد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك ملي، مشاركت در 30 طرح عامالمنفعه از جمله آزادس//ازي زندانيان غيرعمد ستاد ديه كشور، بازسازي شيرخوارگاه، مساعدت مالي به انجمن خيريه حمايت از بيماران سرطاني، اهداي آمبوالنس، ساخت و احداث مدارس، درمانگاه و مسجد در مناطق محروم كشور در هياتمديره بانك به تصويب رسيده است.مبلغ26 ميليارد 250و ميليون ريال از محل پنج درصد از دو درصد بودجه امور فرهنگي و آموزشي مربوط به جوايز قرعهكشي حسابهاي قرضالحسنه پسانداز به اين منظور تخصيص يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.