معرفي موديان فاقد اعتبار

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان امور مالياتي كشور فهرست موديان فاقد اعتبار به دليل صدور صورتحسابغيرواقعيرامنتشروامكانبررسيوضعيتاشخاصحقيقيرا فراهمكرد.دربرنامهايكهتوسطسازمانامورمالياتيپيشبينيشدهامكان بررسي نام شركت/مودي/بنگاه اقتصادي؛ همچنين نام شخص حقيقي/ مديرعامل، شماره اقتصادي، شناسه ملي و شماره ملي افراد وجود دارد.

برپايه اين گزارش، سازمان امور مالياتي كشور در اين خصوص اقدام به انتش//ار اسامي برخي شركتها و اشخاص حقيقي كه اقدام به صدور صورتحس//اب غيرواقعي كردهاند، كرده و نام افراد به همراه آدرس و در مواردي شماره تلفنهمراه قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.