پرداخت 1420 ميليارد ريال وام قرضالحسنه

Jahan e-Sanat - - News -

از ابتدا تا پايان ارديبهش//تماه سال 96 ، بانك صادرات ايران 1420 ميليارد ريال وام قرضالحسنه پرداخت كرد.به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صادرات، اين بانك در راس//تاي ترويج سنت پسنديدهوفرهنگاسالميقرضالحسنهدرجامعهوهمسوباسياستهاي دول//ت محت//رم از ابتدا تا پايان ارديبهش//ت س//الجاري، بالغ 1420رب ميلياردريال وام قرضالحسنه به 7361 متقاضي پرداخت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.