از تروریسم تا برگزیت

برگزاری انتخابات پارلماني بریتانيا در شرایط بحرانی؛

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

مردم بريتانيا امروز هشتم ژوئن براي انتخاب 650 نماين//ده پارلمان اين كش//ور پاي صندوق راي ميروند. ماه مي 2015 انتخابات سراس//ري دربريتانيا)انگليس،ولز،اسكاتلندوايرلندشمالي( برگزارشدوبرخالفانتظارعموميونظرسنجيها، حزب محافظهكار اكثريت پارلمان را به دست آورد، در حالي كه در انتخابات قبلي چون اكثريت الزم را نداشت، براي تشكيل كابينه مجبور شد با يك حزب كوچكتر ائتالف كند.

درخواست بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا شايد مهمترين اتفاق براي اقتصاد اين كشور و براي سرنوشتانتخاباتپيشروباشد.حزبمحافظهكار ميگويد بهترين گزينه ب//راي مذاكرات خروج از اتحاديه است. حزب كارگر ميگويد هدفش خروج همراه با دسترسي به بازار مشترك است.

ليبرالدموكراتها ميگويند در صورت تصدي دولت، درباره شرايط خروج از اتحاديه اروپا، دوباره همهپرسي برگزار ميكنند. حزب ملي اسكاتلند هم ميگويد چون اسكاتلنديها بيشتر به ماندن در اروپ//ا راي دادند، بايد حق دسترس//ي به بازار مشترك و رفت و آمد نيروي كار برايشان تضمين شود. اگر بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج شود بدون آنكه توافقي درباره دسترس//ياش به اين بازار به دس//ت آيد، عوارض و تعرفه بر تجارت دو طرف برميگردد. اين يعني افزايش هزينه تجارت بين بريتانيا و بزرگترين شريك تجارياش.

يكيازاستراتژيهايمحافظهكارهادرانتخابات اين بود كه وع//ده داده بودند در صورت پيروزي همهپرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را برگزار كنند؛هرچندخودحزبخواهانماندندراتحاديه اروپا بود. بيش از يك سال بعد، يعني ژوئن 2016 همهپرسي برگزار شد و در كمال شگفتي اكثريت رايدهندگان خروج از اروپا را انتخاب كردند.

اما ديويد كامرون، نخس//توزير وقت از حزب محافظهكار، ب//راي ماندن در اتحاديه اروپا تبليغ ميكرد.واضحبودكهبعدازشكستدرهمهپرسي، تصميم گرفت از باالترين مقام دولتي اين كشور چش//م بپوش//د. ترزا مي پس از آن نخستوزير شد و بارها گفت كه دولت او دوره پنجسالهاش را تمام خواهد كرد، اما ناگهان در آوريل سالجاري اعالم كرد كه تنها در عرض هفت هفته آينده يك انتخاباتزودهنگامبرگزارميكند.

دليل اعالم برگزاري انتخابات زودهنگام اين بود كه ترزا مي براي انجام مذاكرات خروج از اتحاديه اروپاوتضمينثباتسياسيبهيكاكثريتقاطعتر درپارلمانبريتانيانيازداشت.بااينحالمخالفانش اعتقاددارندافولجايگاهمهمترينحزبرقيبيعني حزب كارگر، او را وسوسه كرد كه از اين موقعيت سياسياستفادهكند. احزاباصليتفاوتها بريتانيا بهطور س//نتي دو ح//زب اصلي دارد: محافظهكاران كه به توريها معروف هس//تند و حزب كارگر. محافظهكارها از قديم به جناح راست سياسيتمايلداشتهاندوحزبكارگرهمبرخاسته از جنبش كارگري است و به تفكر چپ متمايل است. در ميان اين دو قطب سياسي، حزب مياني ليبرالدموكرات وجود دارد؛ حزبي كه در انتخابات قبلي تقريبا از صحنه سياسي كنار گذاشته شد.

س//بزها هم حزبي هستند كه محيطزيست، محورتصميمهايشاناست.حزباستقاللبريتانيا يا به اختصار يوكيپ، حزب دست راستي طرفدار جدايي كشور از اتحاديه اروپاست.

انگلستانكهپرجمعيتترينبخشبريتانياست، 533 كرسي پارلمان را در اختيار دارد. در اسكاتلند، حزبملياس//كاتلنديااسانپياز95 كرس//ي پارلمان براي اس//كاتلند 56 كرس//ي را به دست آورد كه اين در واقع شكست سنگيني براي حزب كارگر بود. مليگراهاي اسكاتلند ميخواهند اين اكثريت مطلق را در بخش اسكاتلند حفظ كنند. از ن//گاه بينالمللي، ح//زب اسانپي را به عنوان جبههاي ميشناسند كه هدفش جدايي اسكاتلند ازبريتانياست.دربخشولزبريتانياحزبمليگراي پاليدكامرياز04 كرس//ياينمنطقهفقطسه صندلي را در اختيار دارد. ايرلند شمالي هم صاحب 18 كرسي در پارلمان است. داستاندورهبر سيستم انتخاباتي پارلمان بريتانيا ساده است. هر كس در حوزه انتخاباتي خود بيش//ترين راي را بياورد، صاحب كرس//ي آن منطقه در پارلمان خواهد ش//د. الزم نيس//ت صرفا اكثريت مطلق آراي ماخوذه را داشته باشد. پارلمان بريتانيا 650 كرس//ي دارد كه هر ك//دام از نمايندگاني كه اين كرسيهارابهدستميآورند،نماينده056 حوزه انتخاباتي در سراسر اين كشور هستند. يعني از هر حوزه انتخاباتي فقط يك نماينده راهي پارلمان ميشود. چنين نظامي احزاب بزرگ مستقر را بر كوچكترها ترجيح ميدهد و راي تاكتيكي بخش مهمي از ماجرا است.

به معناي ديگر تمركز اصلي انتخابات نه تنها بر نامزدهاي محلي بلكه بر سران دو حزب است كه بهطور بالقوه ميتوانند نخستوزير شوند. در حال حاضرايندونفر؛ترزامي،نخستوزيرفعليورهبر حزب محافظهكار، و جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر هستند و هر دو چهرههايي غيرمعمول.

در جريان رقابتهاي انتخاب رهبر جديد حزب محافظهكار، تمام رقبا كنار كشيدند تا مي بهطور اتوماتيك بدون رايگيري رييس حزب شود. در سويديگر،سوسياليستكهنهكارجرميكوربين قرار دارد كه س//ال 2015 با كش و قوس فراوان باالخره به عنوان رهبر حزب كارگر انتخاب شده بود. بيشتر اعضاي كهنهكار حزب كارگر مخالف رياست او بودند و اعتقاد داشتند انديشههاي چپ او مانع پيروزي ح//زب كارگر در انتخابات آينده خواهد شد.

اعضاي حزب كارگر در پارلمان س//عي كردند اي//ن جايگاه را از او بگيرن//د اما دهها هزار نفر كه براي حمايت از او بهتازگي به حزب پيوسته بودند، نگذاش//تند رهبر دوچرخهسوار محبوبشان كنار گذاشته شود. چرايياهميتبااليانتخاباتجديد دلي//ل اهميت اين امر را بايد در برگزيت ديد. محافظ//هكاران آنطور كه ميگوين//د به دنبال گرفتن اكثريت مطلق و بزرگ در پارلمان هستند تا در مذاكرات سخت برگزيت موضعي محكم و پايدار داشته باشند. آنها بارها بر اين موضوع تاكيد كردهاند. وقتي مي انتخابات زودهنگام را اعالم كرد، نظرسنجيها نشان ميداد كه احتماال با اختالفي زياد پيروز خواهد ش//د و قدرت سياس//ي خود را اس//تحكام خواهد بخشيد اما در دنياي سياست همه چيز ميتواند زود تغيير كند.

از آن زمان تقريبا سه ميليون نفر براي رايدادن ثبت نام كردهاند كه بيش از يك ميليون نفر آنان زير52 سالسندارند.البتهمعلومنيستكهاين موضوع چه تاثي//ري در نتيجه انتخابات خواهد داشت.نظرسنجيهانشانميدهدكهفاصلهحزب كارگر و محافظهكار هر روز كمتر ميشود. حمله منچستردردوشنبه22 ميظاهراچندانتاثيري در تغيير اين روند نداش//ته است. محافظهكاران همچنان پيروز اصلي انتخابات قلمداد ميشوند.

اگر محافظهكاران در پارلمان كرسيهاي قابل مالحظهايازدستبدهند،هرچندبعيد،بههرحال احتمال دارد يك نفر با موضعي كامال متفاوت از ترزا مي بر سر ميز مذاكره با اروپا بنشيند. در آن صورت باز هم حزب كارگر خواهد گفت مذاكرات خروج بريتانيا را جلو ميبرد. آن وقت سوال اصلي درباره چگونگي مذاكره و شرايط دو طرف خواهد بود تا اصل برگزيت.

ي//ك احتمال ديگر ه//م وج//ود دارد؛ اينكه طبق پيشبيني روزنامه تايمز چاپ لندن، حزب محافظهكار كرس//يهاي زيادي از دست بدهد و هيچ حزبي به اكثريت مطلق نرسد؛ چيزي كه از آن به عنوان پارلمان معلق نام ميبرند. در بسياري از كشورهايي كه دولت ائتالفي دارند اين اتفاق رايج است كه احزاب با هم ائتالف كنند اما در بريتانيا بهندرت اين اتفاق ميافتد. تاثيربرزندگيمهاجران مهاج//رت، يك//ي از موضوعات اساس//ي در كمپينهاي انتخاباتي اس//ت. حزب محافظهكار به دنبال كاهش مهاجرت خالص به بريتانياست. منظور از مهاجرت خالص تفاوت ش//مار افرادي است كه وارد كشور ميشوند در مقايسه با افرادي كه از كشور به جاي ديگر مهاجرت ميكنند. در حالحاضراينعدد،مثبت842 هزارنفراستدر حاليكه حزب محافظهكار ميخواهد آن را به دهها هزار نفر كاهش دهد.

درمانيفستيابرنامهحزبمحافظهكاراينطور آمده كه آنه//ا هزينه ورود مهاجران متخصص و حرفهاي را دو برابر رقمي خواهند كرد كه ماه آوريل اعالمكردنديعنيتاحدود0031 دالرهزينهورود هر متخصص براي شركت متقاضي كار. بر اساس وعدههاي محافظهكاران، متقاضيان گرفتن ويزاي خانوادگي بايد نس//بت به گذشته حداقل درآمد بيشتري داش//ته باش//د و مقررات صدور ويزاي دانشجويي سختتر از گذشته خواهد شد.

هزينه اس//تفاده از سيس//تم خدمات درماني عمومي بريتانيا هم براي هر خارجي سه برابر شده واز002 پوندمعادل052 دالربهحدود077 دالر افزايش خواهد يافت. حزب كارگر هم گفته است برگزيت به معناي پايان مهاجرت آزاد نيروي كار از اروپا به بريتانيا خواهد بود اما قول داده كه در اين ميان حقوق مهاجران ضايع نشود.

به جاي افزايش كف دس//تمزد به عنوان يكي از ش//روط اعطاي اقامت، ح//زب كارگر به دنبال پاي//ان دادن به اين طرح اس//ت اما اصرار دارد كه مهاجراني كه براي بقا به بريتانيا ميآيند متكي به پول مردم و بودجه عمومي نباشند. اين حزب در مانيفست خود قول داده فارغ از مليت، از حقوق كارگراني كه در حال حاضر در بريتانيا هس//تند حمايت كند. حزب كارگر اعالم كرده دانشجويان خارجي را در آمار اصلي مهاجرت لحاظ نخواهد كرداماهمزمانگفتهكه005 مامورجديدمرزي استخدام خواهد كرد.

در مقابل ه//م ليبرالدموكراتها و هم حزب س//بزها طرف//دار آزادي رفت و آم//د نيروي كار ميان اروپا و بريتانيا هس//تند. ليبرالدموكراتها ميگوين//د درها را ب//ه روي نيروهاي متخصص باز خواهند گذاشت و مانند حزب كارگر و پاليد كامري دانشآموزان را جزو آمار مهاجرت در نظر نميگيرند. حزب سبز گفته سيستم مهاجرت و پذيرش پناهجويان را »انساني« نگه خواهد داشت و پاليد كامري هم وعده داده ويزاي ويژه ورود به ولز را صادر كند.

خارجيهاي مقيم بريتانيا فقط وقتي ميتوانند در انتخابات راي دهند كه ثبت نام كرده باش//ند. آخرين مهلت 22 مي بود. اگر ش//هروند بريتانيا نباشيد به هرحال حق راي نخواهيد داشت. البته شهروندان داراي پاسپورت ايرلندي از اين قاعده مستثنيهستندوهمچنينشهروندانكشورهاي مشتركالمنافعكهبهطورقانونيدربريتانيازندگي ميكنند.

چ/راانتخاب/اتپنجش/نبههابرگ/زار ميشود

پيش از اين برگزاري انتخابات در روز پنجشنبه بي//ش از آنكه الزام قانوني باش//د، عرف بود اما در قانون جديد به پنجشنبه بهطور مشخص اشاره شده اس//ت. يكي از فرضياتي كه در مورد ريشه پنجش//نبه طرح ميكنند اين است كه در دوران قديم مردم دستمزد كار هفتگيشان را جمعهها ميگرفتند بنابراين انتخابات را پنجشنبه برگزار ميكردندكهمردمبيشازحدمستنباشند؛ظاهرا روزهايپنجشنبهپوليبرايمردمباقينميماندتا بتوانندمشروببخرند!

نگران/ياروپ/اازشكس/تمذاك/رات برگزيت

از طرفي به گفته مقامها و تحليلگران، اتحاديه اروپا خود را براي شكست احتمالي مذاكرات خروج بريتانيا از اين اتحاديه )برگزيت( در صورت پيروزي هر طرفي در انتخابات پارلماني امروز در بريتانيا آماده ميكند.

درحاليكهبسياريدربروكسلشرطميبندند ت//رزا مي با وجود كاه//ش محبوبيت مردمي در نظرسنجيها، دوباره قدرت را به دست ميگيرد، تمركز واقعي روي تهديدهاي احتمالي بريتانيا در زمان آغاز مذاكرات است.

ميشل بارنيه، مذاكرهكننده برگزيت در اتحاديه اروپا براي آغاز فوري مذاكرات اعالم آمادگي كرده امابهلندندربارهخطراتخروجبدونتوافقهشدار داده است. يك منبع آگاه در اتحاديه اروپا هم كه خواستنامشفاشنشود،معتقداستاحتمالدارد اصالتوافقيصورتنگيرد.ترزاميوديويدديويس، وزير امور برگزيت بريتانيا مكررا هشدار دادند كه توافق نشود، بهتر از آن است كه توافق بدي شود. لندن همچنين تاكيد دارد كه همزمان با مذاكرات خروج، روي آينده روابط تجاري هم بحث شود اما بروكسل آن را نميپذيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.