تغيير موضع ناگهاني ترامپ در مورد انزواي قطر

Jahan e-Sanat - - News -

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا ميگويد ترامپ خواستار اتحاد كشورهاي عرب منطقه شده است. توئيتهاي ترامپ ام//ا پيام ديگري در ب//ر دارند. همزم//ان، اردن هم به جمع تحريمكنندگان قطر پيوسته است.

رييسجمهور آمريكا به گفته سخنگوي وزارت خارجه اين كشور، شامگاه سهشنبه گذشته در تماسي تلفني با پادشاه عربستانبرلزوماتحادكشورهايعربيحوزهخليجفارستاكيد كرده است. بر اين اساس دونالد ترامپ و ملك سلمان درباره اهداف مشترك صحبت كردهاند؛ درباره اينكه همه كشورهاي منطقه بايد از تامين مالي سازمانهاي تروريستي و پشتيباني از افراطگرايي جلوگيري كنند.

دونال//د ترامپ آنطور كه خانم ِه ِثر نائرت اعالم كرده، در گفتوگو با پادش//اه عربس//تان يكپارچگي شوراي همكاري كش//ورهاي عرب حوزه خليج فارس را ش//رط الزم مبارزه با تروريسم و تقويت ثبات در منطقه دانسته است.

دولت آمريكا از قطر خواس//ته است در مبارزه با تروريسم اس//المگرايانه قويت//ر عمل كن//د. خانم نائ//رت ميگويد: پيشرفتهايي وجود داشته اما اقدامات بيشتري الزم است. به گفتهاو،اياالتمتحدهبههمكاريخودباقطروديگركشورهاي منطقه براي مقابله با تروريسم ادامه خواهد داد.

اياالت متحده با هر دو طرف اين بحران روابط بسيار نزديكي دارد. بزرگترين پايگاه نظامي اين كشور در منطقه در قطر قرار دارد. در پايگاه هوايي »العديد« قطر بيش از 10 هزار نيروي آمريكاييمستقرهستند.

نائ//رت ميگوي//د اياالت متحده در موض//وع انزواي قطر جانبدارانه عمل نكرده و حتي ركس تيلرسون، وزير خارجه اياالت متحده پيشنهاد كرده ميانجيگري كند. اين در حالي است كه از پيامهاي توئيتري رييسجمهور آمريكا در شامگاه سهشنبه اينگونه برميآيد كه او در كنار عربستان سعودي و متحدانش و در مقابل قطر ايستاده است. دونالد ترامپ انزواي قطر را نتيجه سفر اخير خود به خاورميانه دانسته بود. او در توئيتي هم نوشته بود: شايد انزواي قطر آغاز پايان وحشت از ترور باش//د. وزير خارجه آلمان اما از سياستهاي ترامپ در منطقه انتقاد كرده بود. زيگمار گابريل درباره ترامپيزه كردن منطقه به عربستان هشدار داده بود. اردنهمتحريمكرد عربستان س//عودي و همپيمانانش، بحرين، مصر، امارات عربي متحده روز دوشنبه گذشته مناسبات ديپلماتيك خود با قطر را به صورت ناگهاني قطع كردند. در ادامه مالديو، يمن و ليبي هم به آنها پيوستند. موريتاني و اردن هم روز سهشنبه ارتب//اط ديپلماتيك خود با قطر را قطع كردند. همس//ايگان قطر مرزهاي خود با اين كش//ور را بستهاند و پرواز به قطر را متوقف كردهاند.

رييسجمهور تركيه از موضع همسايگان قطر انتقاد كرده است. رجب طيب اردوغان روز سهشنبه در جمع ديپلماتهاي كشورش در آنكارا گفت كه شرايط كنوني به سود هيچيك از كشورهاي منطقه نيست. او در عين حال رفتار خويشتندارانه قط//ر و اينكه دوح//ه اقدامي تالفيجويانه نكرده را س//تود. تحريمكنندگان قطر ارتباط دوحه با سازمانهاي تروريستي را از داليل اقدام خود عنوان كردهاند. دوحه روابط خوبي هم با ايران، رقيب عربستان سعودي در منطقه دارد. شروطعربستان پادشاه عربستان به امير كويت ابالغ كرده كه براي آشتي با قطر، اين كشور بايد ظرف 24 ساعت 10 شرط از جمله قطع روابط با ايران را اجرا كند.

به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبري ايالف، در سايه ادامه قطع روابط كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس با قطر و ناكام ماندن تالشهاي ديپلماتيك براي حل اختالفات ميان اين كشورها، منابع خبري اعالم كردند عربستان به كويت ابالغ كرده كه قطر بايد ظرف 24 ساعت 10 شرط را اجرا كند.

از مهمترين اين ش//روط، قطع روابط ديپلماتيك با ايران، اخراج تمام اعضاي جنبش حماس و بلوكه كردن حسابهاي بانكي و ممنوعيت تعامل با اين افراد و عذرخواهي رسمي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است. همچنين قطر بايد متعهد شود كه هيچ نقش سياسي منافي با سياستهاي اين شورا نداشته باشد. اگر دوحه به اين شروط پايبند باشد، نشستي با حضور كش//ورهاي اين شورا از جمله قطر برگزار خواهد شد. عربستان همچنين خواهان توقف فعاليت شبكه الجزيره و پايبندي دوحه به منش//ور عهدنامهاي است كه در دوره ملك عبداهلل، پادش//اه پيشين عربستان در سال 2012 امضا شد.

پيشتر سلطان سعود القاسمي، فعال و نويسنده در سايت مجله نيوزويك آمريكا در مقالهاي به بخش//ي از اين شروط اشاره كرده بود.

القاسمي گفته بود: اين بار عربستان خواستههاي جديدي براي بازگش//ت به روابطش با قطر دارد. احتماال كش//ورهاي تحريمكننده قطر خواهان تعطيلي كامل ش//بكه تلويزيوني الجزيره شوند و از دوحه بخواهند حمايت از شبكههايي مثل »العربي الجديد« را كه در اصل براي رقابت با الجزيره به رياست عزمي بشاره تاسيس شده بود، متوقف كند.

از بين رسانههاي ديگري كه از سوي قطر حمايت ميشوند و به تحريك عليه ش//بكههاي تلويزيوني رسمي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس متهم شدهاند ميتوان به روزنامه القدسالعربيكهدرسال9891 درلندنتاسيسشده،سايت الشرقاالوسط و سايت عربي هافينگتونپست به رياست وضاح خنفر و الخليج الجديد اشاره كرد.

سعود القاس//مي افزوده بود: كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس و همپيمان مصر خواهان اخراج تمامي رهبران اخوان المسلمين و شخصيتهاي وابسته به حماس از قطر و همچنينعزميبشاروياسرالزعترهخواهندشد.ازجملهديگر خواستهها بركناري عبداهلل العذبه، سردبير روزنامه العرب است كه با وجود انتقاد دائمش از امارات سردبير مهمترين روزنامه در اين كشور است.

از جمله ديگر خواس//تهها توق//ف تحريك عليه مصر در رسانههاي قطري است. اين رسانهها همواره از زمان سرنگوني نظام محمد مرسي، رييسجمهور پيشين مصر از نظام كنوني انتقاد ميكنند. محمد مرسي جزو اخوانالمسلمين بود. مصر، عربستان و امارات همچنين نگران روابط قطر با ايران هستند. به نظر اين كش//ورها روابط اي//ران و قطر از منافع اقتصادي تجاوز كرده اس//ت. القاسمي معتقد است فشار بر قطر عمال تاثير گذاشته است. قطر هفته گذشته محمد العتيبي، فعال عربستاني را بيرون كرد و گفته شد تعدادي از مسووالن حماس نيز قطر را ترك كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.