بازداشت وزير سابق گردشگري برزيل به اتهام فساد

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP رسانههاي برزيل گزارش دادند، پليس اين كشور وزير سابق گردشگري را به اتهام فساد در پرونده استاديومهاي ساخته شده براي جام جهاني 2014 بازداشت كرده است.

روزنامهه//اي برزيلي گزارش دادند هنريكه ادواردو آلوز، وزير س//ابق گردش//گري اين كشور در چارچوب تحقيقات درباره پرونده پولشويي و ارتش//ا در ارتباط با اس//تاديوم ورزشي آرنا داس دوناس در شهر ناتال در شمال شرق برزيل دستگير شد. يك منبع وابسته به پليس برزيل گفت، پليس دس//ت به يورشهايي در جنوب اين كش//ور به منظور بازداشت مفسدين زده اما گزارش مربوط به اينكه آلوز يكي از اين دستگيرشدگان بوده را تاييد نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.