امضاي نقشه راه همكاريهاي نظامي

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- وزير دفاع روس//يه از طرف چيني خود خواست تا نقشه راه همكاري نظامي براي س//الهاي 2017 تا 2020 ميالدي را با مس//كو امضا كند.

سرگئيشويگوگفت:كارشناسانمانقشهراهيرابرايتوسعههمكاري با چين در عرصه نظامي آماده كردهاند كه پيشبيني ميكنم در ديدار با چانگ وان چوان، وزير دفاع چين در آستانه به امضا برسد. وي افزود: روسيه و چين آماده همكاري با يكديگر براي حفاظت از صلح و تقويت امنيت بينالمللي هستند. وزير دفاع روسيه با اشاره به گفتوگوهاي فشرده ميان مسكووپكنافزود:همكاريهايدوجانبهنشاندهندهگفتوگوهايسازنده در طيف وسيعي از مسايل مربوط به امنيت منطقهاي و جهاني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.