بحران جديد ويزايي ميان روسيه و اوكراين

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- روسيه تهديد كرد در صورت برقراري رژيم ويزا براي اتباع اين كشور، دست به اقدام متقابل ميزند.

وزير امور خارجه روسيه گفت: بيش از دو، سه ميليون مهاجر اوكرايني هماكنون جزو شهروندان عادي روسيه هستند و مردم اين كشور نبايد درخصوص اين اقدام دولت اوكراين سكوت كنند. وي در عين حال تهديد كرد در صورت وضع ويزا براي اتباع روسيه در سفر به اوكراين، قطعا مسكو دست به اقدام متقابل خواهد زد. دولت اوكراين اخيرا اعالم كرده بود كه در نظر دارد رژيم ويزايي را مجددا براي اتباع روسيه برقرار كند. بسياري از مردم دو كشور روسيه و اوكراين جدا از بحران سياسي داراي ريشههاي مشترك خانوادگي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.