درخواست استعفاي دادستان كل آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- به گفته منابع نزديك به كاخ س//فيد، روابط دادستان كل آمريكا با دونالد ترامپ به شدت رو به وخامت است و طي ماههاي اخير جف سشنز يكبار پيشنهاد استعفا داده است.

تيرگي روابط دادستان كل آمريكا با دونالد ترامپ از آنجا آغاز شد كه سشنز ماه مارس خود را از تحقيقات مربوط به مداخله روسها در انتخابات 2016 كنار كش//يد. اقدام سشنز اندكي پس از روي كار آمدن به عنوان دادستان كل و يك روز پس از انتشار گزارش واشنگتنپست انجام شد. در اين گزارش تاكيد شده بود كه او دو بار با سرگئي كيسلياك، سفير روسيه در واشنگتن حين كمپين انتخاباتي ديدار داشته و اين مساله را در جلسه تاييديه ماه ژانويه، به اطالع كميته قضايي سنا نرسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.