انتخاب نخستوزير جديد نپال

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- پارلمان نپال يك سياستمدار كهنهكار اين كشور را به عنوان دهمين نخستوزير نپال طي 11 سال گذشته انتخاب كرد.

شربهادر دوبا، رهبر حزب ميانهروهاي نپالي در كنگره با كمترين راي مخالف در جلسه سهشنبه گذشته پارلمان به عنوان نخستوزير انتخاب شد. در اين جلسه كه به صورت زنده از تلويزيون پخش شد، رييس پارلمان نپال اعالم كرد كه دوباي 70 ساله با كسب 388 راي موافق و 170 راي مخالف توانسته به اين سمت دست يابد. اين چهارمين بار است كه دوبا به عنوان نخستوزير نپال انتخاب ميشود اما با توجه به اينكه قرار است انتخابات جديد پيش از ژانويه 2018 برگزار شود، انتظار ميرود كه او تنها چند ماه قدرت را در دست داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.