حملهگستردهاوبامابهسياستهايترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

دويترز- رييسجمهور سابق آمريكا در يك سخنراني در كانادا به شكل تلويحي سياستهاي دولت دونالد ترامپ را مورد انتقاد گسترده قرار داد.

باراك اوباما در س//خنراني خطاب به ش//ش هزار نفر از هوادارانش در يك گردهمايي از سوي كميته تجارت مونترال كانادا در اشارهاي تلويحي به سياس//تهاي دولت ترامپ، آنچه را كه ظهور مليگرايي افراطي، بيگانهستيزي و سياستهاي قرار دادن خود در مقابل ديگران خوان//د، محكوم كرد. اوباما گفت: م//ا در زمانهاي ناآرامي و اختالل ممكن اس//ت به جاي پيشرفت، پسرفت داشته باشيم. ما بايد ترس را با اميد جايگزين كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.