تبعات ترور سياه در بورس

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

نقشرفتارمنطقي در اين ارتباط يك كارشناس ديگر بازار س//رمايه با اش//اره ب//ه رويدادهاي تروريس//تي روز گذش//ته توصيه كرد: فعاالن بازار سرمايه از رفتارهاي هيجاني بپرهيزند و با رفتارهاي منطقي خود به بازگردان//دن ثبات به بازار كمك كنند. احسانرضاپور،عضوهياتمديرهشركت مشاور سرمايهگذاري آواي آگاه با اشاره به حمالت تروريستي كه در تهران اتفاق افت//اد و منجر به واكنش منفي در بازار سرمايه ش//د در گفتوگو با سنا اظهار داش//ت: طبيعي اس//ت كه بر اثر پيش آمدن چنين اتفاقهايي، بازار هيجانزده و واكنشهاي احساسي در بازار پررنگتر ميشودوبازارازرفتارمنطقيخودفاصله ميگيرد. وي ادامه داد: تجربه در ساير كشورها نشان داده است كه پس از اين گونهحوادثبابازگشتامنيتواطمينان سرمايهگذاران، رفتهرفته بازار رنگ و بوي منطقي به خود ميگيرد. اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت سهام شركتها در اين شرايط گفت: طبيعي اس//ت پس از مدتي سهام شركتهايي كه دچ//ار خريد و فروشهاي هيجاني ش//دهاند و افته//اي مقطعي را تجربه كردهاند، مجددا با رفتار منطقي بازار به قيمتهاي عادي خود بازميگردند. وي با اشاره به آثار چنين اتفاقهايي كه منجر به ملتهب ش//دن موقتي بازار ميشود، خاطرنش//ان كرد: چني//ن رخدادهايي غالب//ا اثر كوتاهم//دت و لحظهاي دارند و نحوه مديريت حواش//ي پيرامون اين موضوع در ميان فعاالن بازار س//رمايه نقش بس//يار مهم//ي در خصوص اين تاثيرها دارد. عضو هيات مديره شركت مشاور سرمايهگذاري آواي آگاه به فعاالن بازار س//رمايه پيشنهاد داد از رفتارهاي احساسي بپرهيزند و مانع از زيان ديدن بر اثر فروختن سهام خود در قيمتهاي پايين شوند. اهميتآرامش همچنين يك كارشناس ديگر هم عنوان كرد: حمله تروريستي پايتخت تهدي//دي براي بازار س//هام نيس//ت و تنها واكنش هيجان//ي كوتاه به همراه خواهد داشت. فرزام ابوعلي، مديرعامل كارگزاري كارآمد درخصوص رويدادهاي روز گذشته پايتخت و تاثير آن در بازار س//هام گفت: با توجه به حساس بودن بازار س//هام ب//ه چنين حوادث//ي، افت قيمته//ا دور از انتظار نبود. وي افزود: اين تاثيرات كوتاهمدت است و در روزهاي آتي با مشخص شدن ابعاد واقعي ماجرا، بازار س//هام مجدد به روال عادي خود بازخواهد گشت. مهدي حيدرزاده، ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز در واكنش به حادثه تيراندازي روز گذشته در پايتخت و تاثي//ر آن در بازار س//هام عنوان كرد: حادث//ه روز گذش//ته در تهران ممكن است س//رمايهگذار را با نگراني از ادامه افت قيمت س//هام مواجه كند اما اين هيجانات كوتاه است و به زودي شاهد عادي شدن روال كار بازار خواهيم بود. مديرعاملكارگزاريمدبرآسيايادآورشد سهامدارانتحتتصميماتزودهنگامبه سمت فروش سهمهاي خود نروند. علي متولي، ديگر كارشناس بازار سرمايه نيز نس//بت به حادثه روز گذشته در تهران و اثرگ//ذاري منف//ي آن بر بازار س//هام گف//ت: اين حادثه تروريس//تي تنها در كوتاهمدت به بازار سيگنال منفي خواهد داد. مديرعامل كارگزاري ملل بيان كرد: اين مساله و تاثيرات منفي آن موقت و كوتاهمدت است بنابراين توصيه ميشود كه از هيجانات كاذب دوري ش//ود و به محض مشخص شدن ابعاد قضيه شاهد روال عادي بازار خواهيم بود. اهميتتغييراتساختاري از س//ويي ديگر يك كارشناس بازار سرمايه تغييرات ساختاري بازار سرمايه و تجدي//د نظر در قوانين مه//م بازار را اقدامي بسيار مثبت دانست و ادامه داد: تغيير اين قوانين و رفع محدوديتها به ط//ور قطع باعث خش//نودي و افزايش رضايتمندي سرمايهگذاران بازار سهام خواهد ش//د اما در اجراي اين تغييرات بايد نهايت دقت انجام ش//ود و قوانين به نوعي تدوين شوند كه امكان اجراي سليقهاي وجود نداشته باشد. سيدرضا علوي، مديرعامل كارگزاري بانك توسعه صادرات در گفتوگو با سنا ضمن تاكيد بر اينكه فراخوان س//ازمان بورس براي اصالح قوانين و دستورالعملهاي نحوه انجام معام//الت، پذيرش اوراق بهادار و نحوه افش//اي اطالعات توسط ناشران پذيرفتهش//ده در ب//ورس اوراق بهادار ته//ران و فرابورس اي//ران اقدام مثبتي است، اظهار داشت: از طريق اين فراخوان از پتانسيلها و اطالعات افراد كارشناس در بازار س//رمايه ميتوان استفاده كرد. وي با تاكيد بر اينكه بررسي اين فراخوان توسط نخبگان بازار ميتواند در اصالح هرچه بهت//ر قوانين تاثيرگذار باش//د، ادام//ه داد: در كنار اس//تفاده از نظرات كارشناس//ي اهالي بازار س//رمايه، بهتر است اين تغييرات مبتني بر مطالعات و استفاده از تجربه بورسهاي پيشرفته دنيا باش//د. مديرعامل كارگزاري بانك توس//عه صادرات در بررسي بيشتر اين فراخوان گفت: در بخش تبديل گزارش پيشبيني درآمد هر س//هم به گزارش تجزي//ه و تحليل مديريت بر اس//اس اس//تانداردهاي بينالمللي بايد بررسي بيشتري انجام شود. علوي در عين حال معتقد اس//ت هنوز برخي شركتهاي مشاور سرمايهگذاري ما به مرحله بلوغ نرسيدهاند و ممكن است با تحليلهاي ه//دفدار به بازار صدمه بزنند. به گفته وي، اين تغييرات بايد با دقت و مديريت انجام شود تا به بازار سرمايه آسيبي وارد نشود. مديرعامل كارگزاري بانك توسعه صادرات با بيان اينكه برنامهريزي سازمان بورس براي اصالح برخي دستورالعملها به خصوص در بخش بازگشايي و توقف نمادها باعث ش//فافيت بازار س//رمايه ميش//ود، ادامه داد: در ش//رايط فعلي بسياري از سرمايهگذاران به توقفهاي طوالنيمدت نمادها اعتراض دارند و از اين رويه ناراضي هستند. وي تجديد نظر در قوانين را باعث كاهش نارضايتيها در بازار سرمايه دانست و افزود: سهامداران اطمينانپيداميكنندكهپسازبازنگري در قوانين، اگر سهمي متوقف شد، حد و حدود توقف آن مشخص است و طي زمان مشخصي نماد بازگشايي ميشود. علوي با اشاره به جزييات اين فراخوان پيش//نهاد كرد بهتر است اين تغييرات يكباره اجرايي نش//ود بلك//ه در مدت زمانهاي مشخص ش//ده و به صورت پلهپلهاجراييشودتاتبعاتهيجانيبراي بازار سرمايه به همراه نداشته باشد. رونقمتعادل س//ال 96 به طور معناداري بهتر از س//الهاي 94 و 95 خواه//د ب//ود زيرا وضعيتاقتصاديكشورازشرايطبحراني چند سال اخير خارج شده است. محسن رحمت//ي، مديرعامل تدبيرگران فردا با بيان مطلب فوق گف//ت: چنانچه روند حركتي اقتصاد مانند دو سه سال اخير ادامه پيدا كند، از نيمه دوم امسال شاهد رونق نسبي در بازار سهام خواهيم بود. وي با بيان اينكه نبايد از بازار همان رونقي را انتظار داش//ت كه در سال 29، بازار و سهامداران تجربه كردند، افزود: اگر تغيير ش//ديدي در سياستهاي دولت اتفاق نيفتد از اواسط امسال شاهد بهتر شدن صورتهاي مالي شركتها خواهيم بود. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: وضعيت كالن اقتصادي رو به بهبود استوبايكفاصلهزماني،وضعيتبهبود در درآمد، فروش و سودآوري شركتها خودش را نش//ان ميده//د. مديرعامل تدبيرگران فردا با ابراز اميدواري نسبت به سالجاري اظهار داشت: امسال خيلي نسبتبهسالهاي49 و59 اميدوارتريم زيرا تنها ريس//ك سيس//تماتيكي كه ميتوانست بازار را تهديد كند، انتخاب رييس جمهور جديد براي چهار س//ال آينده بود كه با انتخاب مجدد روحاني تكليف بازار در اين خصوص روشن شد. در نتيجه بازار نس//بت به سياستها و روشهاي دولت دوازدهم با ابهام جدي مواجه نيس//ت. وي با تاكيد بر اهميت انتخاب مجدد دولت تدبير و اميد گفت: طيفهاييكهدرانتخاباتشركتكردند از منظر سياستهاي اقتصادي خيلي متف//اوت بودند به همين دليل انتخاب هركدامتعيينكنندهسياستهايچهار س//الهاي بود كه بايد در دولت دوازدهم اجرا ميشد بنابراين بهترين انتخاب از نظر بازار سرمايه ادامه كار دولت فعلي ب//ود. همچنين رحمتي ب//ا بيان اينكه ادامه رون//د دولت تدبير و اميد موجب رونق بازار در نيمه دوم امسال و در نهايت سال 97 ميشود، گفت: با روشن شدن نتيجه انتخابات بسياري از فعاالن بازار كه در تعيين سياستهاي خود دست نگه داشته بودند، هماكنون روشهاي خود را مشخص كردند به همين دليل ميتوان انتظار داشت وضعيت بازار در ادامه امسال بهتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.