شوكزدگیسهامدارانباحملهتروريستيتهران

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذشته نماگر بازار متاثر از دو حمله تروريستي درحرمامامخميني)ره(وساختمانمجلسباريزش535 واحديمواجه شدوبهكانال97 هزارواحدسقوطكرد.بهگزارشملتبازار،باوجوداينكه انتظار ميرفت روند معامالت روز گذشته بازار سهام تحت تاثير افت چند روز اخير تا حدودي متعادل شود و شاهد بهبود نسبي در ميزان دادوستدها باشيم اما حمالت تروريستي در تهران باعث شد بورس تحت تاثير اين اتفاق با بيشترين ريزش از ابتداي سالجاري مواجه شود. در واكنش به اين رويداد شاخص بورس روز گذشته خيلي سريع وارد مدار نزولي شد و بسياري از سهامداران اقدام به فروش سهام خود كردند. شدت ريزش بازار به حدي بود كه برخي صفهاي خريد تا مرز صف فروش پيش رفت و با وجود حمايت اندك از بازار ريزش بازار ادامه يافت به طوري كه نماگر بازار با ثبت بيشترين ريزش در سال 96 به راحتي سطح حمايت 80 هزار واحدي را از پيشرو برداشتوبهكانال97 هزارواحدسقوطكرد.بهاينترتيبدرپايانمعامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »فارس، رمپنا و كگل« با افت ‪32 45،‬ و 24 واحديبيشترينتاثيرمنفيرابرشاخصداشتنداينمتغيربدونهيچ حمايتيباافت535 واحديكهبيشترينريزششاخصبورسدرسال69 است مواجه شد و ضمن سقوط به كانال 79 هزار واحد در 79 هزار و 758 واحدبهكارخودخاتمهداد.شاخصكلهموزننيزباافت402 واحديبه 17 هزارو032 واحدرسيد.درهمينحالارزشروزبازارسهامشركتهاي بورسيبه423 هزارو337 ميلياردتومانرسيد.بنابراينگزارش،درجريان معامالتروزگذشته156 ميليونسهمواوراقبهاداربهارزش261 ميليارد تومان در 50 هزار و 335 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »پترول« با دادوستد 36 ميليون برگه بيشترين حجم معامالت و »وبيمه« با ارزش 5/1 ميليارد تومان بيشترين ارزش معامالت را از آن خود كردند. از مهمترين رويدادهاي روز گذشته بازار سهام ميتوان به توقف نمادهاي »ركيش، پتاير، پكرمان و ما« اشاره كرد. فرابورس روندمعامالتروزگذشتهفرابورسنيزهمانندبورسباوجودشروعمطلوب در دقايق ابتدايي با افزايش عرضه مواجه شد و در حالي كه نمادهاي »مارون، ميدكو، ذوب، ارفع و دماوند« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند اين متغير با افت 16 واحدي مواجه و در 896 واحد به كار خود خاتمه داد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فرابورس نيز در دو بازار معامالتي اول و دوم به 54 هزارو341 ميلياردتومانرسيد.بهاينترتيبدرپايانمعامالتروزگذشته 366 ميليون سهم و اوراق بهادار به ارزش111 ميليارد تومان در93 هزار و 147 دفعهبينسهامداراندادوستدشدكه»ذوب«بادادوستد67 ميليون برگهبيشترينحجمو»زاگرس«باارزش5/6 ميلياردتومانبيشترينارزش معامالت را از آن خود كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.