فرصت ويژه طرح قيمت تضميني براي اقتصاد كشاورزي

Jahan e-Sanat - - News -

به گفته عضو كميسيون اقتصادي مجلس،بورسكاالميتواندنقشبسيار فعالي در حوزه محصوالت كش//اورزي به خصوص عرضه گندم داشته باشد. به گزارش ايلنا، علياكبر كريمي، عضو كميس//يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با بيان اين مطلب گفت: گندم كااليي اس//تراتژيك اس//ت از اين رو ضرورت عرضه اين محصول در فضايي رقابتي همچون بورس كاال احس//اس ميش//ود. وي با اشاره به مصوبه هيات دولت در خصوص اجراي طرح قيمت تضميني گندم چهار استان در بورس كاال افزود: طرح قيمت تضميني گندم در بورس كاال ميتواند براي كشاورزان برنامهريزيبهدنبالداشتهباشد.ازسوي ديگر ميتواند حوزه تصديگري دولت را در اين بخش كاهش دهد. كريمي با اشاره به اينكه سالها پيش، سيلوهاي گندم متعلق به دولت بود، خاطرنشان كرد: در س//الهاي اخير بخش زيادي از س//يلوهاي گندم غيردولتي شدهاند و خطوط اعتباري در اختيار صاحبان س//يلوها براي خريد گندم قرار گرفته است.بهگفتهعضوكميسيوناقتصادي مجلس شوراي اسالمي مكانيسم بورس كاال ميتواند در بخش معامالت گندم به صورت شفاف، تصديگري دولت را كاهش دهد و اين موضوع به نفع اقتصاد ملي اس//ت. وي با اشاره به اينكه طرح قيمت تضميني در بورس كاال ميتواند افراد بس//ياري را با س//رمايه كافي به اين حوزه بكشاند، تاكيد كرد: اگر اين روال در ساختار كشاورزي جا بيفتد و عرضه گندم به صورت عمده در بورس كاال انجام ش//ود، منافع بسياري براي كشور دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.