ريشهيابي عدم استقبال از سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

مشاوررييسسازمانخصوصيسازي گفت: افرادي كه هنوز موفق به پرداخت اقساط خود نشدهاند ميتوانند تا پايان ش//هريورماه براي پرداخت اقساط خود اقدام كنند. نهم خردادماه امسال رييس سازمان خصوصيس//ازي اعالم كرد به محض ورود س//ود نقدي شركتها در سامانه سهام عدالت حداكثر تا سه ماه آينده نخس//تين سود مشموالن سهام عدالتتوزيعخواهدشد.بهگفتهرييس سازمان خصوصيسازي، طبق بررسي صورت گرفته تاكنون استقبال چنداني از سوي مش//موالن سهام عدالت براي تسويه اقساط باقيمانده سهام عدالت با خزانهكلكشورصورتنگرفتهوبرآوردها حاكيازتسويهحدودپنجميلياردتوماني اين رقم طي ماههاي اخير بوده است. با اين حساب براي اعالم ارزش نهايي سهام عدالت بايد تا پايان شهريور ماه منتظر ماند تا پس از بس//تن صورتحس//ابها و مانده واقع//ي آن، بتوان عدد نهايي را اعالم كرد. اين راس//تا جعفر سبحاني، مشاوررييسسازمانخصوصيسازيدر گفتوگو با ايلنا و در پاسخ به اين پرسش كه چرا مردم از واريز اقساط سهام عدالت استقبال نكردند، اظهار داشت: ما آنچه را كه قانون براي سازمان خصوصيسازي تعيين تكليف كرده بود، اعالم كرديم و در آذرماه سال گذشته نيز رسانهاي شد. وي با بيان اينكه اقساط سهام عدالت از محلسودشركتهايسرمايهپذيربههر ميزان كه آزاد شود، پرداخت خواهد شد، افزود: براساس مصوبه سال 89 شوراي اصل «44» بايد طي 10 س//ال سود را از شركتهاي سرمايهپذير ميگرفتيم و به حساب مشموالن واريز ميكرديم. اين سود به يك ميليونتومان رسيد و در آذرماه59 قرارشدمابقيآنتحتعنوان آوردهمشموالنوبهدلخواهآنهاواريزشود. سبحاني ادامه داد: با اين پيشفرض كه فرد مشمول هيچ سودي دريافت نكرده اس//ت از يك ميليون تومان 532 هزار تومان دارايي محاس//به شد و مابقي آن يعني 468 هزار تومان بايد از سوي فرد واريزميشد.ويگفت:افرادميتوانستند اين مبلغ را به صورت اقساط بپردازند و در صورتي كه باقيمانده را به هر دليلي نتوانند بپردازند سود واريزي آنها به ميزان 532 هزار تومان داراييشان خواهد بود. مشاور سازمان خصوصيسازي تصريح كرد: قانون م//ا را ملزم نكرده كه حتما از مشموالن مبلغي دريافت شود اما در صورتيكهمبلغ864هزارتومانباقيمانده از سوي مشموالن واريز شود مسلما سود دريافتيشاننيزافزايشخواهديافت.وي در پاسخ به اين پرسش كه از آذرماه سال گذشتهكهاعالمشدمشموالن،باقيمانده اقساط سهام عدالت خود را بپردازند چه ميزانپرداختشدهاست،گفت:بهلحاظ رياليمبلغيبهارزشپنجتاششميليارد تومان پرداخت شده و اين رقم به نسبت سهممشموالنكهحدود62 هزارميليارد تومان است رقمي محسوب نميشود. سبحانيخاطرنشانكرد:از74 ميليون نفر مشمول سهام عدالت شش ميليون نفر از دهكهاي اول و دوم )كميته امداد وبهزيستيواقشارمحرومجامعه(هستند و04 ميلي//وننفرديگرميتوانس//تند باقيماندهاينمبلغراپرداختكنند.البته ماهماينحساسيترانداشتيمكههمه افراد اين مبلغ را بپردازند. مشاور سازمان خصوصيسازيادامهداد:افراديكههنوز موفق به پرداخت اقساط خود نشدهاند ميتوانندتاپايانشهريورماهبرايپرداخت اقساطخوداقدامكنند.ويافزود:تاكنون بيشاز63 ميليوننفربهسامانهسهام عدالت براي دريافت صورت حساب خود مراجعه كردهاند و از وضعيت سهامشان كه آيا سود گرفتهاند يا خير يا مشمول تخفي//ف05 درصدي)دودهكپايين جامعه(هستند،مطلعشدهاند.همچنين 62ميليون نفر نيز براي ثبت شماره شبا مراجعه و ش//ماره ش//باي خود را ثبت كردهاند كه 97/5 درصد آن مورد تاييد شبكهبانكيقرارگرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.