تقابل تامین اجتماعي با تولید

ريیس كنفدراسیون صادرات به دريافت حق بیمه غیر واقعی از واحدهای صنعتی اشاره كرد؛

Jahan e-Sanat - - News -

در س//ال ي اخير كار به جايي رسيده كه واحده//اي توليدي چندين برابر ارزش واقعي خودواح//د،برگه يبدهي اجتماعي را دريافت كردند و اين سازمان درخواست دريافت حق بيمه كرد.

محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات در يادداش//تي نوش//ت: يك//ي از بزرگتري//ن مشكالت و معضالت بنگاه ي توليدي كشور طي پنج س//ال گذشته كه بيشتر از بقيه خود را نماي//ان كرد، بررس//ي 10 س//اله دفاتر آنها توسطسازمان اجتماعيبود.متاسفانه در سال ي اخير كار به جايي رسيده بود كه واحده//اي توليدي چندين برابر ارزش واقعي خودواح//د،برگه يبدهي اجتماعي را دريافت كردند و اين سازمان درخواست دريافت حق بيمه كرد.

اين موضوع موجب ش//ده ب//ود واحدها با مش//كالت جدي روبهرو ش//وند. ضمن اينكه هيچي//ك از تالش ي بخشخصوصي براي رف//ع اين معضل نتيجهبخ//ش نبود. در قانون مربوط به اين موضوع به شش ماه بازرسي اشاره شدهبودنهبيشتر.اماسازمان اجتماعي اين قس//مت از قانون را نميپذيرفت و عنوان

كرد كه قانون تجارت اجازه رس//يدگي به دفاتر را تا بازه زماني 10 سال دهد. از همه بدتر اين بود كه سازمان يادشده نهتنها حقوق و دستمزد واحدهاي توليدي را مورد محاسبه 10 س//اله قرار داد بلكه اگر آن واحد طي اين س//ال اقدام به گسترش و توسعه كرده ب//ود بهطور مثال س//ولهاي س//اخته بود براي تم//ام قراردادهاي پيماني آن واحد هم بيمه و دستمزدمحاسبه كرد. نگاهيبه01 فرمان ب//ه همين دلي//ل بود كه اين مش//كل هر روز حادتر ش//د تا اينكه در خردادماه سال گذشته هنگامي كه آقاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييسجمهور در اتاق تهران حضور ياف//ت، فعاالن بخشخصوصي در اين پارلمان نام//هاي را مبني بر 10 فرم//ان از وي مطالبه كردند و خواس//تار ش//دند كه اين 10 فرمان تا پايان س//ال 95 براي فعاالن اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد و مشكالت ذكرشده در اين نامه حل شود.

يك//ي از بنده//اي اين 10 فرم//ان همين موضوع رسيدگي به مشكالت مربوط به بازرسي 10 س//اله دفاتر بنگاه توسط سازمان اجتماع//ي بود و توان گفت كه از آن زمان تاكنون 9 مورد از اين 10 فرمان برطرف شد. اماس//ازمان اجتماعيسرس//ختترين سازماني بود كه زير بار اين توافق رفت. با وجود نشس//ت ي مختلف در اتاق تهران و ايران و ش//وراي گفتوگو و مطرح ش//دن در شوراي عالي صادرات متاسفانه در نهايت اين سازمان زير بار حل اين مش//كل نميرفت اما با توجه ب//ه اهميت موضوع و آگاهي كامل معاون اول رييسجمهور از آن در آخرين نشست شوراي گفتوگو در سال 95 كه در وزارت رفاه تشكيل شد، براساس دستور آقاي جهانگيري تصميم گرفته شد بازرسي طي مدت يكسال در دفاتر بنگاه انجام شود و آن هم فقط در مورد حقوق و دستمزد واحد توليدي نه قراردادهاي پيماني آن. نتيجه اين جلس//ه مجددا به ستاد اقتصاد مقاومت//ي ارجاع داده ش//د و در نهايت بعد از تصويب در اين س//تاد، توسط سازمان اجتماعي ابالغ شد.

اجراي اين بخش//نامه نتاي//ج مثبتي براي بنگاه دارد؛ اول اينكه بدهكاري واحدهاي توليدي به ش//دت كاه//ش خواهد يافت. دوم اينكه تمدي//د كارت ي بازرگاني كه نيازمند دريافت مفاصاحس//اب از س//وي اين سازمان است، تسهيل خواهد شد و سوم اينكه محيط كسبوكار از لحاظ روحي و رواني آرام خواهد ش//د و افزايش بهرهوري و اشتغال را به دنبال خواه//د آورد. اميد رود س//ازمان اجتماع//ي در اجرا هم بر اس//اس توافق عمل كند. البته اتاق ايران و تهران واحدهاي پيگيري را تش//كيل دادهاند و چنانچه مشكالت فعاالن اقتصادي با اين س//ازمان همچنان برقرار بود، رأسا براي حل آن اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.