آگهی ابالغ صورت مجلس افرازی

Jahan e-Sanat - - News -

پیرو آگهی شماره 621 مورخه 96/02/11 در روزنامه دنیای جوانان بدینوسیله صورت مجلس افرازی ش//ماره 10/96/1558 به تاریخ 96/03/11 و نقش//ه و نظریه رئیس ثبت مربوطه پالک ثبتی 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به شرح ذیل آگهی میشود. شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراض دارند واخواهی خود را ظرف 10 روز پس از انتشار به دادگاه صالحه تسلیم و رونوشت آنرا به این اداره ارسال نمایند در صورت عدم واخواهی س//ند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر و تس//لیم خواهد شد. صورت مجلس افرازی قسمتی از پالک 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر در اجرای دستور اداری شماره 10/95/12376 مورخه 95/12/26 ذیل درخواست افراز آقایان مهدی و هادی سر کشیکی تمامی هفده و نیم سهم مشاع از مدار یکصد و هشتاد و شش سهم ششدانگ باغ پالک 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر در صفحه 58 دفتر 30 به نام مهدی سرکشیکی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر سند 112751 مورخه 90/10/26 دفتر 4 کاش//مر مقدار پانصد و چهل قس//مت از 1289 قسمت از مورد ثبت و برابر س//ند 4113 مورخه 92/1/17 دفتر 31 کاش//مر مقدار 154 قسمت از مورد ثبت به غیر منتقل گردیده است و سند مالکیت هفده و نیم سهم مشاع از مدار یکصد و هشتاد و شش سهم ششدانگ باغ پالک 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر در صفحه 187 دفتر 36 بنام هادی سرکشیکی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است سپس برابر س//ند 112751 مورخه 90/10/26 دفتر 4 کاش//مر مقدار پانصد و چهل قسمت از 1289 قسمت از مورد ثبت به غیر منتقل گردیده است که نامبردگان تقاضای افراز تمامی سهم مشاعی فوق را نموده است و آگهی دعوت به افراز آن طی شماره 621 مورخه 96/02/11 در روزنامه دنیای جوانان چاپ و منتشر و به مالکین مشاعی ابالغ گردیده است و وقت آن روز 96/02/16 ساعت 01صبح تعیین گردیده است. اینجانبان روحاله غالمی بیدخانی به عنوان نماینده و آقای حس//ننژاد اکبر نقش//ه بردار ثبت در معیت متقاضی در موعد مقرر در اخطاریه به محل وقوع ملک تقاضا عزیمت که پس از بررسی پرونده ثبتی مشخص گردید که قطعات مورد درخواست به صورت دو قطعه منزل مسکونی و پنج قطعه زمین بوده و پالکهای متعددی در اجرای مواد 148-147 ثبت و افراز از پالک 1525 فرعی مجزا گردیده است که حدود اولیه پالک فوق به شرح ذیل میباشد: حدود اولیه: ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاش//مر ش//ماال به طول 120 متر محل درب و مرزی است به خیابان 20 متری احداثی از مورد ثبت ش//رقا به طول 183 متر مرزی اس//ت اش//تراکی با پالک 1524 فرعی جنوبا به طول 129 متر محل درب و مرزی است به خیابان 30 متری احداثی از مورد ثبت غربا به طول 140 متر مرزی است اشتراکی با پالک 1526 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. لذا ابتدا قطعه مورد درخواست افراز توس//ط متقاضیان معرفی که پس از مطابقت با مجاورین و محل مش//خص گردید قطعه مورد افراز در محدوده پالک 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاش//مر میباش//د سپس نقشه افرازی با رعایت محدوده اولیه توسط نقشه بردار ثبت تهیه و ترسیم که به امضاء متقاضی رسیده است و شهرداری طی نامه شماره 95011764 مورخه 95/12/26 بالمانع بودن اف//راز ملک فوق را اعالم نموده اس//ت و لذا برای قطع//ات مورد افراز پالکهای 16888 فرعی ال//ی 16895 فرع//ی منظور گردی//د که ابتدا حدود قطعات افرازی و س//پس باقی مانده 1525 فرعی تعریف میگردد: -1 حدود قطعه اول افرازی: شش//دانگ یکباب منزل مس//کونی به ش//ماره پالک 16888 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 151/20 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای هادی سرکشیکی قرار خواهد گرفت ش//ماال در دو قس//مت اول به طول 8,25 به دیوار پالک 11385 فرعی دوم به طول 8,25 متر به دیوار پالک 12777 فرعی ش//رقا به طول 9,90 متر درب و دیواری اس//ت به کوچه جنوبا به طول 15,20 متر دیواری اس//ت به پالک 16889 فرعی غربا در دو قس//مت اول به طول 3,50 مت//ر ب//ه دیوار پ//الک 11173 فرعی دوم به ط//ول 6,50 متر به دیوار باقیمان//ده 1525 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -2 حدود قطعه دوم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک 16889 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 151/97 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای هادی سرکشیکی قرار خواهد گرفت ش//ماال 15,20 مت//ر به دیوار پالک 16888 فرعی ش//رقا به طول 10 مت//ر محل درب و دیواری اس//ت به کوچه جنوبا به طول 15,20 متر پی به پی به پالک 16890 فرعی غربا در دو قس//مت اول ب//ه ط//ول 6 متر به دی//وار پالک 11174 فرعی دوم به طول 4 مت//ر به دیوار پالک 11173 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -3 حدود قطعه سوم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک 16890 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 154/85 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای هادی سرکشیکی قرار خواهد گرفت. ش//ماال به طول 15,20 متر پی به پی به پالک 16889 فرعی ش//رقا به طول 10 متر محل درب و دی//واری اس//ت به کوچه جنوبا به طول 15,58 متر پی ب//ه پی به پالک 1525 فرعی باقیمانده غربا در س//ه قس//مت اول به طول 7,5 متر به دیوار پالک باقیمانده 1525 فرعی دوم به طول 40 مت//ر ب//ه دیوار پالک 11174 فرعی س//وم به طول 2,50 متر به دی//وار پالک 11174 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -4 حدود قطعه چهارم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک 16891 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 155/30 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای هادی سرکشیکی قرار خواهد گرفت شماال به طول 15,55 متر پی به پی به پالک 1525 فرعی باقیمانده شرقا به طول 10 متر محل درب و دیواری است به کوچه جنوبا به طول 15,25 متر پی به پی به پالک 16892 فرعی غربا در دو قسمت اول به طول 7,5 متر به دیوار پالک باقیمانده 1525 فرعی دوم به طول 2,5 متر به دیوار پالک 11470 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -5 حدود قطعه پنجم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک 16892 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاش//مر به مس//احت 155 متر مربع در قبال تمامی س//هم مشاعی در س//هم اختصاصی آقای مهدی سر کشیکی قرار خواهد گرفت. شماال به طول 15,52 متر پی به پی به پالک 16891 فرعی شرقا به طول 10 متر محل درب و دیواریست به کوچه جنوبا به طول 15,49 متر به دیوار پالک 16893 فرعی غربا در دو قسمت اول به طول 7/50 متر به دیوار پالک 11395 فرعی دوم به طول 2,5 متر به دیوار پالک باقیمانده 1525 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -6 حدود قطعه شش//م افرازی: شش//دانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پالک 16893 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 313/71 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای مهدی سرکشیکی قرار خواهد گرفت. شماال به طول 15,49 متر دیواری است به پالک 16892 فرعی شرقا به طول 20,30 متر درب و دیواری است به کوچه جنوبا به طول 15,43 متر دیواری است به پالک 16894 فرعی غربا در چهار قسمت اول 0,15 متر به دیوار پالک 16674 فرعی دوم به طول 9,25 متر به دیوار پالک 11397 فرعی س//وم به طول 9,25 متر به دیوار پالک 11396 فرعی چهارم به طول 1,65 متر به دیوار پالک 11395 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. -7 حدود قطعه هفتم افرازی: ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به شماره پالک 16894 فرعی مفروزی از 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به مساحت 140/22 متر مربع که در قبال تمامی سهم مشاعی در سهم اختصاصی آقای مهدی سرکشیکی قرار خواهد گرفت ش//ماال به طول 15,43 متر به دیوار پالک 16893 فرعی ش//رقا به طول 9,10 متر محل درب و دیواری است به کوچه جنوبا به طول 15,40 متر دیواری است به پالک باقیمانده 1525 فرعی غربا به طول 9,25 متر به دیوار پالک 16674 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. حدود قطعه باقی مانده 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر: ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 1525 فرعی از 3027 اصلی بخش یک حومه کاشمر به استثنای پالکهای فرعی مفروزی شماال به طول 120 متر محل درب و مرزی است به خیابان 20 متری احداثی از مورد ثبت شرقا به طول 183 متر مرزی است اشتراکی با پالک 1524 فرعی جنوبا به طول 129 متر محل درب و مرزی است به خیابان 30 متری احداثی از مورد ثبت غربا به طول 140 متر مرزی است اشتراکی با پالک 1526 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. دقیق آقایان غالمی و نژاد اکبر با توجه به گزارش و صورت مجلس تنظیمی انجام شده مورد پذیرش و قبول میباشد از امور اجرای ماده 6 آئین نامه افراز است به کلیه مالکین مشاع ابالغ که چنانچه ش//کایتی از عملیات اجرایی و تصمیم اتخاذ ش//ده دارند ظرف مدت 10 روز از تاریخ اقدام نمایند. نقشه افرازی ششدانگ پالک 1525 فرعی مجزا شده از 3027 واقع در بخش یک حومه کاشمر که با معرفی مالک و با تبعیت از نقشه شهرداری تهیه و ترسیم شد. مالف -96 علی امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشمر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.