تالش ميكنيم شرايط بازنشستگان را بهبود بخشيم

Jahan e-Sanat - - News -

وزي//ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افزايش 55درصدي تش//كلها در دول//ت يازدهم خبر داد و گفت: روزنامهن//گاران تا آخر اين هفته صاحب كانون ميشوند.

علي ربيعي در نشس//ت تش//كلهاي كارگري و كارفرمايي و سازمانهاي مردمنهاد كه در مجموعه »تالش« برگزار شد، اظهار كرد: برنامه توسعه سهم تشكلها در شورايعالي تامين اجتماعي را در دستور كار داريم كه به شكل اليحه نيز به مجلس ارسال شده است. در اين اليحه سهم تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي تامين اجتماعي افزايش مييابد تا غير از سهم نمايندگان دولت، سه نماينده كارگري و سه نماينده كارفرمايي در اين شورا تصميمگيري كنند.

وي از ثب//ت كان//ون روزنامهنگاران تا آخر هفته خبر داد و گفت: امروز كه گردهم آمديم و تالش كرديم تا قانونمدار حركت كنيم و خرسنديم كه بگوييم روزنامهنگاران نيز صاحب كانون شدند و اين اتفاق اواخر هفته به ثبت ميرسد تا مشكالت آنها حل شود.

ربيعي تصريح كرد: اگرچه در اين دوره نقصهايي وجود داشت اما سعي كرديم غيرسياسي عمل شود و گردش گفتمان صورت گيرد و كارها در حد سالمت پيش رود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رمز موفقيت دولت روحاني را مثلث جامعه، تشكلها و دولت دانست و افزود: تشكلها راه بيبديل نجات كشور هستند و بايد پايمردي و ايستادگي كنند و در سياستگذاري تاثير داشته باشند.

ربيعي در ادامه از فروش سهام بانك رفاه به بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: فروش سهام بيمه ملت نيز به بازنشستگان كشوري آغاز شده و قرار است بهترين هلدينگها براي ارتقاي وضعيت زندگي به بازنشستگان واگذار شود.

به گزارش ايسنا، وي افزود: تمام تالش دولت در چهار سال اخير اين بود كه شرايط بازنشستگان را بهبود بخشد اما متاسفانه نابرابري از گذشته بسيار بود و براي به حداقل رساندن آن به زمان طوالنيتري نياز داريم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود اجماع عمومي و جاري بودن عقالنيت در كشور را مهمترين پيام انتخابات دانست و با اشاره به برخي بداخالقيها در دوران انتخابات ابراز اميدواري كرد كه اين بداخالقيها و اتهامزدنها تنها در يك ماه انتخابات بوده باش//د و طي چهار سال آينده ادامه پيدا نكند.

به گفته وي، اشتغال و فقر مهمترين گفتمان دوران انتخابات بود كه مورد توجه قرار گرفت و به افكار عمومي كش//يده ش//د. از اين رو همه بايد تالش كنند تا نابرابريها در كوتاهمدت كاهش يابد و بيكاري در چهار سال پيشرو به حداقل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.