آگهی تغییرات شرکت ریسندگی خاور شرکت سهامی عام به شماره ثبت 1802 و شناسه ملی 10720145520 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریرشت

Jahan e-Sanat - - News -

بهاستنادصورتجلسهمجمععمومیفوقالعادهمورخ72/2/6931 تصمیماتذیلاتخاذشد: 1-ماده2 اساسنامهموضوعفعالیتبهشرحزیراصالحمیگردد: الف: تولید انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی )پنبه، پشم، پلیاستر، ویسکوز و غیره( ب: بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل انواع پارچه از الیاف طبیعی و مصنوعی ج: اقدام به کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از خرید، فروش، واردات و صادرات انواع الیاف، نخ و محصوالت مرتبط طبق ضوابط و قوانین جاری کشور د: نصب ماشینآالت برای تهیه محصوالت مرتبط و اشتغال به هرگونه امور مرتبط به صنعت نساجی ه: مشارکت در سایر شرکتها از طریق مشارکت مستقیم یا خرید سهام و: س//ایر ام//وری که به نح//وی از انحا در ارتباط با موارد فوقالذکر بوده و موضوع اصلی فعالیت ش//رکت را تسهیلنماید. -2 بنده/ای41،51 و61 م/اده05 اساس/نامه موض/وع اختیارات هیئتمدیره به ش/رح ذیل اصالح میگردد: - به امانت گذاردن هر گونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت نزد بانکها، صندوقها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و استرداد آنها - اخذ تسهیالت از بانکها، صندوقها، موسسات مالی و اعتباری مجاز، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضیباشدبارعایتماده3 اساسنامهحاضر.استقراضبهوسیلهانتشاراوراققرضهومنوطبهتصویبمجمع عمومی فوقالعاده خواهد بود. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن آنها ولو کرارا- انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانهفعالیتنمیباشد. 3-ماده15 اساسنامهموضوعتقسیمسودشرکتبهشرحذیلاصالحمیگردد: هرسالطبقتصمیممجامععمومیممکناستنسبتمعینیازسودویژهبهعنوانپاداشدراختیارهیئتمدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند. در هر حال رعایت ماده142 قانون تجارت و اصالحات و الحاقات بعدی آن در این خصوص ضروری است. اعضاء هیئتمدیره میتوانند در سمت دیگری به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیئتمدیره حقالزحمه دریافت کنند. - مجمع عمومی با اخذ تسهیالت موضوع مصوبه مورخه 95/6/28 ستاد تسهیل امور و رفع موانع تولید استان گیالنموافقتوضمناصالحبند61 ماده05 اساسنامهبهشرحفوق،اختیارترهیناموالمنقولوغیرمنقول شرکت را در راستای تامین شرایط اخذ تسهیالت به هیئتمدیره شرکت تفویض نمود. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیشبینی نشده سامانه، اصالح ماده اساسنامه )تغییر موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهیهای سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.