هنوز استراتژي وزارت صنعت را در موضوع ادغام نفهميديم

Jahan e-Sanat - - News -

يك فعال اقتصادي با اعالم اينكه در شرايط امروز موافق تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارتهستمگفت:هنوزاستراتژيوزارتصنعترانفهميديمومتاسفانهجرياناتاقتصادي كشوربراساسسليقهوعاليقمديريتميشود.مجيدرضاحريريبااشارهبهاينكه04 سال بعد از انقالب نظام اقتصادي كشور هنوز سروسامان الزم را پيدا نكرده است، اظهار داشت: دراينسالهااقتصاداشكالمختلفيراتجربهكردهاست.بعدازچهاردههميتوانيمبگوييم در بخش صنعت و معدن كارنامه خوبي نداشتيم. ظرفيتهاي ما مغفول مانده و جز در صنعتگازوپتروشيمي،ماصنعتينيستيم.ويباانتقادازاينكهمتاسفانهبراساسسليقهو عاليق جريانات اقتصادي كشور مديريت ميشود، افزود: اگر براساس مطالعه و ظرفيتهاي تجاري اين موضوع انجام ميشد به طور حتم وضعيت اقتصاد كشور به شكل ديگري بود. در برخي مقاطع اشكاالت مختلفي در حوزه مديريت وزارت صنعت مطرح ميشد، عدهاي ميگفتند وزير بيشتر تجارتگراست و برخي ديگر در دورهاي وزير را متهم به صنعتي بودن ميكردند اما در نهايت براي يكپارچه شدن وزارت صنعت و اخذ تصميمات مناسب براي تمام بخشها اقدامي انجام نشده است.حريري با تاكيد بر اينكه بايد براساس يك استراتژي منسجم از وزارتخانهها بهعنوان يك ابزار استفاده كرد، گفت: هنوز نفهميديم وزارت صنعت چه استراتژي در پيش دارد. ممكن است براساس تصميمات مقطعي اقداماتي انجام شود اما نتايج مثبت آنها زودگذر بوده و نميتواند اثرگذاري مناسبي داشته باشد.به گزارش تسنيم، وي افزود: در دولت دهم به استناد مركز پژوهشهاي بازرگاني تصميم به ادغام وزارتخانهها گرفته شد اما هيچ وقت گزارشي منتشر نشد تا داليل دولت براي اين ادغام مطرح شود. در اين دوران نه يك نفر اخراج و نه يك ساختمان وزارت صنعت كم شده است. فقط يك نفر تصدي دو وزارتخانه را برعهده گرفته و اتفاق خاصي نيفتاد.حريري با بيان اينكه دولت براساس رهنمودهاي رهبري بايد تصديگري را رها كرده و فضاي بيشتري را براي فعاليت به بخشخصوصي فراهم آورد، افزود: اگر دولت عزم سپردن كار به مردم را داشته باشد همين وزارتخانههاي فعلي نيز زياد بوده و ميتوانند در هم ادغام شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.