اجراي طرح كارورزي دولت از اول تيرماه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- معاون اشتغال وزير كار از آغاز اجراي طرح كارانه اشتغال جوانان وفارغالتحصيالندانشگاهيدرتيرماهامسالخبرداد.عيسيمنصورياظهار كرد: طرح كارانه اش//تغال جوانان )كاج( تاكنون در هشت استان به شكل آزمايشياجراشدهاستوبيشاز07 درصدكسانيكهدراينطرحشركت كردند جذب بازار كار شدند.وي افزود: تالش ما اين است كه در اين طرح، فرد جايگزيننيرويديگرينشودتابعدازچندسالدچارريزشنشويموتداومدر اشتغال وجود داشته باشد.منصوري با اشاره به جزييات طرح كارورزي گفت: نگاه ما اين است كه در مرحله اول كارفرمايان را به جذب فارغالتحصيالن و دانشآموختگان تشويق كنيم.معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار كهدربرنامه»تيترامشب«سخنميگفت،ادامهداد:بسياريازكشورهابراي ترغيب كارفرمايان به استفاده از نيروهاي كار جديد مكانيسمهايي را در نظر ميگيرندومشوقهايحمايتيپيشبينيميكنند.منصوريتاكيدكرد:ما نيزدرراستايجذبنيرويكارجديدپيشبينيكرديمكارفرمايانيكهنيروي كارخودراازميانفارغالتحصيالنانتخابكنندتادوسالمشمولبهرهمندي از تخفيفها و مشوقهاي بيمهاي شوند.وي گفت: در مرحله بعد به دنبال آمادهسازي نيروي كار از طريق ارائه آموزشهاي مهارتي و گذراندن دورههاي كارورزي هستيم.معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت كار به عدم تعادل بازار كار در دوران ركود اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه با بحرانها و ركود اقتصادي مواجه بوديم، بسياري از بنگاهها از جذب نيروي جديد خودداري كردند، اين در حالي بود كه با نيروي كار بسياري در جامعه مواجه بوديم.به گفته وي، 75 درصد كساني كه سال گذشته وارد بازار كار شدندجزوفارغالتحصيالندانشگاهيبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.