ورودشبكههايسراسري3 ساعتپسازوقوعحادثه

Jahan e-Sanat - - News -

سيويكم خردادماه در شب تولد زندهياد عباس كيارستمي، تماشاخانه پارس و سينماي »هنر و تجربه« در كرمان افتتاح ميشود. در ويژه برنامه افتتاح اين س//ينما كه به همت موسس//ه شاخه وسپار برگزار ميشود، چند تن از هنرمندان و مسووالن فرهنگي و سينمايي كش//ور حضور دارند كه ميتوان به افرادي مانند س//يفاهلل صمديان، ش//هرام مكري، مجيد برزگر، محس//ن اميريوسفي، همايون ارشادي، امير پوريا، نادر مقدس، هوش//نگ گلمكاني، مجتبي ميرتهماس//ب، معين كريمالديني و عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي، اميرحسين علمالهدي دبير ش//وراي سياستگذاري سينماي »هنر و تجربه«، رمضانعلي حيدري خليلي معاون توسعه فناوري و مطالعات س//ينمايي، جعفر صانعي مقدم عضو ش//وراي سياستگذاري »هنر و تجربه«، حسين مزلقاني ...و اشاره كرد.

عنواناينبرنامه»فصلگيالس«استكهدرساعت12 روزچهارشنبه سي و يكم خردادماه در محل هتل پارس كرمان برگزار ميشود. كارگرداني »فصل گيالس« را آبان ملكمحمدي بر عهده دارد.

نمايش فيلمهاي »هنر و تجربه« در كرمان با مستند 76» دقيقه و 15 ثانيه با عباس كيارستمي« ساخته سيفاهلل صمديان آغاز ميشود.

گروه فرهنگ و هنر- اخبار حوادث تروريستي ديروز تهران در حالي لحظه به لحظه از سوي رسانههاي داخلي و خارجي پوششدادهميشدكهشبكههايسراسري صداوس//يما تا سه ساعت پس از وقوع اين حادث//ه چيزي اعالم نكردند. رس//انه ملي در س//اعات ابتدايي پوشش اين موضوع را به شبكههاي بينالمللي خبرياش چون شبكه خبر، پرس تيوي و العالم سپرده بود و ش//بكههاي سراسري بدون پخش حتي زيرنويسي، به پخش برنامههاي روتين خود ادامه دادند و سه ساعت پس از اين حادثه، ش//بكه اول سيما همزمان با پخش اخبار ساعت 41، نخستين شبكه سراسري بود كهاخبارمربوطبهحمالتتروريستيتهران را اعالم كرد.

پوش/ش خب/ري از ش/بكههاي برونمرزي

شبكههايبرونمرزيالعاموپرستيوي پيش از شبكه خبر به پخش تصاوير زنده از محل حادثه تروريس//تي اق//دام كردند. شبكه عربزبان العالم و انگليسيزبان پرس تيوي با پخش تصاوير و گزارشهايي زنده از محوطه مجلس ش//وراي اسالمي و حرم مطهر)ره( س//عي در آگاه كردن مخاطبان جهانيخودداشتند.

اين در حالي اس//ت كه ش//بكه خبر با بسنده كردن به پخش تصاوير زنده از صحن علني مجلس، رويكرد آرامشبخش//ي به مخاطبان را در دستور كار قرار داده بود و در زيرنويسهاي اين شبكه هم اين رويكرد به وضوح ديده ميشد.

اين ش//بكه فارسيزبان همزمان با اين حادثه به پخش برنامههاي روتين خود ادامه داد و در كنار پخش اخباري از تيراندازي در مجلسوحرممطهر،باآوردنزيرنويسهايي چون »اوضاع تحت كنترل است« و »تالش براي بازداشت مهاجمان ادامه دارد«، در عين حال سعي در ايجاد آرامش ميان مخاطبان داشت.همچنينباگذشتحدودسهساعت ازحادثهتيراندازي،شبكهخبرزيرنويسهايي چون »نماين//دگان ملت كار عادي خود را ادامه ميدهند و در حال بررس//ي دس//تور جلسه امروز هستند«، »وزير كشور دستور تشكيل جلسه فوقالعاده براي حوادث امروز مجلس و ح//رم امام)ره( را داده اس//ت« و »مسووالننظاميوامنيتيتاكيدكردندكه اوضاع تحت كنترل است« را بهطور مداوم پخشميكرد.

شبكههاي سراسري هم در رويكردي متفاوت از شبكههاي خبري صداوسيما تا بخشخبريساعت41 شبكهيكسيما، به هيچ عن//وان به اين خبر نپرداختند. در بخش خبر س//اعت 14 شبكه يك سيما، گزارشيازدوحملهتروريستيبهساختمان مجلس شوراي اسالمي و حرم مطهر امام خميني )ره( ارائه داده ش//د. در اين بخش خبري با ارائه تصاوير و فيلمهايي از حمالت تروريستي تهران، گزارشي روايي به ترتيب زمان از اتفاقات تروريستي، شنيدهها، تعداد مجروحان و كشتهش//دگان ارائه داده شد. همچنين در اين گزارش، تصاويري كه تا آن لحظهدرشبكهبينالملليخبرنمايشداده نشده بود، پخش شد.

در اي//ن بخش خبري ب//ا ارائه تصاوير و فيلمهايي از حمالت تروريس//تي صبح دي//روز تهران، گزارش//ي روايتي به ترتيب زمان از اتفاقات تروريستي، شنيدهها، تعداد مجروحان و كشتهش//دگان ارائه داده شد. همچنين در اين گزارش، تصاويري كه تا آن لحظهدرشبكهبينالملليخبرنمايشداده نشده بود، پخش شد. در ادامه اين گزارش خبري، صحبتهاي علي الريجاني، رييس مجلسشوراياسالميدرپايانجلسهديروز مجلسقرائتشد.

در ادامه گفت وگويي زنده با بروجردي، نماينده مجلس درباره حادثه تروريس//تي صورت گرفت؛ اين نماينده مجلس به بيان توضيحاتي درباره نح//وه وقوع اين حادثه تروريستي در ساختمان مجلس پرداخت. همچنين گفت وگويي زن//ده با خبرنگار صداوسيمامقابلساختمانمجلسشواري اسالمي صورت گرفت. اين خبرنگار اظهار امي//دواري ك//رد كه تا يك س//اعت ديگر تروريستهاي مجلس شوراي اسالمي به هالكت خواهند رسيد. همچنين گزارشي كوتاه از شرايط برقراري امنيت در حرم امام خميني )ره( ارائه شد. در ادامه ذوالفقاري، معاونامنيتيوزيركشورباحضوردراستوديو بخشخبريساعت41 بهبيانتوضيحاتي درب//اره نحوه اجراي حمالت تروريس//تي تهران و برخورد نيروهاي امنيتي پرداخت. درپايانارتباطيمستقيمباخبرنگارمستقر صداوسيما در حرم امام خميني )ره( برقرار و گزارش//ي از نحوه برخورد با تروريستها ارائه داده شد.

انتقادات كارشناس/ان از پوشش خبريصداوسيما

كامبيز نوروزي روزنامهنگار و حقوقدان با انتش//ار مطلبي به رفتار ش//بكه خبر و صداوسيما درباره حادثه حمله به مجلس و حرم امام واكنش نشان داد. متن يادداشت كامبيز نوروزي به شرح زير است: »ساعاتي است كه اخبار حمله تروريستي به مجلس شوراي اسالمي و مرقد مطهر حضرت امام خميني، در هم//ه خبرگزاريهاي داخلي و خارج//ي و كانالهاي تلگرامي منتش//ر شده و لحظه به لحظه انواع اخبار جديدتر ميآيند.خبريبسيارمهمكهقوياباامنيت ملي ايران مرتبط است. در چنين حادثهاي، مديري//ت خبر و افكار عمومي همان اندازه مهم اس//ت كه دفاع در برابر تروريس//تها در محل عمليات تروريستي اهميت دارد و تلويزيون،مهمترينواستراتژيكترينمنبع رسانهاي براي مديريت خبر و افكار عمومي است تا هم خبرهاي درست و دقيق و لحظه بهلحظهمنتشركندوهمضمنخبررساني، مانع از گسترش ترس و التهاب در جامعه شود كه هميشه از اهداف تروريستهاست اما مديريت خبري صدا و سيما چنان است كه هيچ دركي از وظيفه بزرگ خود در اين قبيل موارد ندارد و جز انتش//ار چند خبر كوت//اه و كماهميت، فرس//نگها از فضاي خبري دور است.«

عمرمحرمانگيوسانسوربهسر آمده است

محمد سلطانيفر، استاد ارتباطات هم درپاسخبهاينكهعملكردرسانههايرسمي در قب//ال پرداختن به اخباري چون حادثه تيراندازي ديروز در مجلس و حرم امام)ره( چگونه بايد باش//د، گفت: »در دنياي امروز عمرمحرمانگيوسانسوربهسرآمدهاستو ديگرسانسورمعنايينميدهد.اگررسانههاي رسمي به بهانه امنيت ملي و نگراني مردم، تعللي در انتشار انجام دهند و كم و كاستي در پخش خبر داش//ته باشند، اعتبارشان را از دس//ت ميدهند و از س//ويي كنترل شايعههادرشبكههاياجتماعيغيرممكن خواهد بود.«

او كه با ايسنا گفتوگو ميكرد، در پاسخ به اين پرس//ش كه رس//انههاي رسمي در بحرانها تا چه مرزي مجاز هس//تند اخبار را منتش//ر كنند و هدايت آن را به دس//ت بگيرند، بيان كرد: »درس مبارزه با بحران در رسانه اين است كه شما از بحران نترسيد و با آن وفق شويد. مواجه شدن با بحران اين است كه بتوانيد بهترين اخبار و اطالعات را به مردم بدهيد چراكه اگر رسانههاي رسمي اينكاررانكنندبازارشايعهآنقدروخيماست كهغيرقابلكنترلميشود.«

اين استاد ارتباطات در ادامه با اشاره به اينكه مردم در مواقع بحران بايد به رسانهها اعتماد كنند، گفت: »رسانههاي رسمي و خبرگزاريها بايد دقيقترين خبر را منتشر كنند حتي اگ//ر آن اخبار بدترين اخبار و بحرانيترين باشد. مردم بايد سعي كنند از رسانههايرسمي،اخبارراپيگيريكنند.«

منابعشايعهايازفضايتروريستي بدترند

سلطانيفر سپس با اش//اره به وظايف رسانههاي رسمي در مواقع بحراني تاكيد كرد: »اگر رس//انههاي رسمي به بهانهها و داليلي چون امنيت ملي و ابراز نگراني مردم، در انتش//ار اخبار تعلل كنند، قطعا بدانيد منابع ش//ايعهاي كه خود آن هم بخشي از فضاي تروريستي است و ميخواهند به آن دامن بزنند، فعال ميشوند و تاثير خودشان را خواهند داشت.«

اين استاد ارتباطات وظيفه رسانهها را مواجهه كامل با پديده بحران، نترسيدن از بحران و دادن اطالعات دقيق و س//ريع در بحران دانست و گفت: »در دنياي امروز عمر محرمانگي به سر آمده است به ويژه مثل حمله مس//لحانهاي ك//ه در محافل عمومي رخ داده اس//ت، ديگر سانس//ور معنايي نميدهد. ام//روز تمام موبايلها خودش//ان خبرگزارياند و تم//ام مردم خبرنگار و جزو رسانهاند و به همين جهت سانسور يك معناي غلط است. همانگونه كه مشاهده كرديد در اتفاقات تروريستي در دنيا از جمله حادثهاي كه در لندن رخ داد، اين تمام مردم بودند كه انعكاس خبر را بر عهده داش//تند و زماني هم كه اعالم شد چه تعداد افراد كشته شدهاند، هيچگاه خبري مبني بر اينكه ميزان كشتهها زياد بوده و دولت خواسته است پنهانكاري كند، نشنيديموهميشهدقيقترينوسريعترين اخبار از بحرانها را منتشر كردهاند.«

س//لطانيفر در پايان با پذيرش اينكه در اتفاقات اخير، اين شبكههاي اجتماعي بودهان//د ك//ه هدايت اخبار را به دس//ت گرفتهان//د، مطرح كرد: »س//رعت عمل، دقت و نترسيدن از پخش اخبار و سانسور نكردن اخبار در رسانههاي رسمي باعث ميشود كه شبكههاي اجتماعي نتوانند اخب//ار را تحت كنترل خ//ود قرار دهند. اگر رسانههاي رسمي در لحظات آغازين حادثه، اخبار را به مخاطب منتقل كنند، مردم هم اعتماد خود را به آن رس//انهها حفظ خواهند كرد اما اگر به فرض چهار نفر كشته شدهاند و رسانهاي اعالم كند كه يك نفر كشته شده است و بعدها افشا شود كه خبر نادرست بوده است، اين بياعتباري باعث ميشود جريان اطالعرساني دست شبكههاي اجتماعي بيفتد.«

تهران»خبر فوري« رس/انههاي جهان

گفتني اس//ت صبح ديروز شبكهها و وبسايتهايمعتبرخبريدنيادرقالبخبر فوري به پوشش لحظه به لحظه تيراندازي در مجلس و حرم امام)ره( پرداختند. رويترز، گاردين، الجزيره، بيبيس//ي، س//يانان، اينديپندنت،يواسايتودي،ديلياكسپرس، راشاتوديوواشنگتنپستازجملهرسانهها و شبكههاي خبري هستند كه به پوشش لحظهبهلحظهازآخرينتحوالتاينحادثه درايرانپرداختندوايندرحاليبودكهمنبع خبري اين وبسايتهاي خبري خارجي، خبرگزاريهاي ايراني بود نه رسانه ملي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.