بازگشت محمود بصيري بعد از 12 سال به تئاتر

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- نمايش »بن//گاه تئاترال« به نويس//ندگي علي نصيريان و كارگردان//ي هادي مرزبان با بازي محمود بصيري از اوايل تيرماه 96 در تاالر سنگلج به صحنه ميرود.

نمايش »بنگاه تئاترال« نوشته علي نصيريان قرار است از هفته دوم تيرماه به كارگرداني هادي مرزبان در تاالر سنگلج به صحنه برود. بنابر اين گزارش چند تن از هنرمندان پيشكسوت نيز به دعوت هادي مرزبان به گروه بازيگران اين نمايش پيوستهاند.

محم//ود بصيري از بازيگراني ك//ه مردم او را با ب//ازي در نقشهاي خاطرهانگيزي چون سريال »آرايشگاه زيبا« ، سريال »هزاردستان« و آثار سينمايي چون »مادر« و »سوتهدالن« به ياد دارند، كه بنا به داليلي بيش از دوازده سال از عرصه بازيگري تئاتر دور مانده بود با حضور در اين نمايش بار ديگر به صحنه بازميگردد.

»بنگاه تئاترال« يك نمايش كمدي ايراني در قالب تخته حوضي است كه با شيوه خاص اجرايي هادي مرزبان و با بهرهگيري از موسيقي زنده اجرا ميشود.

در اين نمايش بازيگراني چون: ايرج راد، س//عيد امير س//ليماني، فرزان//ه كابل//ي، امين زندگاني، ميرطاهر مظلوم//ي، محمود بصيري، داود فتحعلي بيگي، علي فتحعلي و نيز سامان تيرانداز، آيه قباديان، مجيد غفاري، فائقه شاللوند و جمعي از هنرجويان تئاتر ايفاي نقش ميكنند. محمد حشمتي خواننده، علي المعي آهنگساز، فرزانه كابلي ط//راح حركت، رضا مهدي//زاده طراح صحنه، صدف ش//جاعي طراح لب//اس، امير ترحمي طراح نور، محم//د وفايي طراح گرافيك و مدير روابطعمومي و امير كوروش اعرابي عكاس نمايش هس//تند. دستيار كارگردان مهري آسايش و منشي صحنه اكرم حاج حسيني در گروه كارگرداني همكاري ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.