دسترسی آزاد به امکانات

Jahan e-Sanat - - News - امنیت

گروه فناوری- مدتهاس//ت تکنولوژی در ش//کلگیری نحوه کار و سبک زندگی انسانها نقش مهمی ایفا کرده اس//ت. هرچه بیشتر دنیا به س//وی زندگی دیجیتالی م//یرود، نرمافزار و اپلیکیشنهای بیش//تری نیز در جهت تسهیل زندگی انس//انها ساخته میش//وند. تکنولوژی منحصر بهفرد هرچه باشد، تفاوتی ندارد، چراکه قدرت تغییر دنیا را خواهد داشت. هوشمصنوعی هوش مصنوعی امروزه ب//ه ایجاد انقالب در دنیای دیجیتال و وب ادامه میدهد و انسان نیز بیش از پیش به ماشینها اجازه انجام وظایفش را خواهد داد. با استفاده از دستگاههای مجهز به هوشمصنوعی،انسانهابیشترازقبلباماشینها تعامل برقرار میکنند. آنها نیز بیشتر فعالیتهای خستهکننده روزمره را برایمان انجام خواهند داد. هوش مصنوعی بر کسب و کار من تاثیر بسزایی خواهد داشت چراکه حیطه فعالیت من در بخش تکنولوژی روباتهای سخنگو است. پوشیدنیها همینطور که هوش مصنوعی پیش//رفتهتر میشود، دنیای وب نیز پتانسیل بیشتری برای ورود و ایف//ای نق//ش در س//بک جدید زندگی انسانها پیدا میکند. گجتهای پوشیدنی با ارائه اطالعات مرتبط به کاربر و محیط اطراف، موجب به حداقل رسیدن تعامل مستقیم کاربران با دنیای وبمیش//وند. از اینرو نوینجستوجو، اس//تفاده و ارائه اطالع//ات از طریق گجتهای پوشیدنی هوشمند ممکن میشود. واقعیتمجازی واقعیتمجازیمدتهاستبهعرصهتکنولوژی وارد شده است. به نظرتان چهمدت طول میکشد تا کاربران از طریق واقعیت مجازی بتوانند به درون وبسایت یا مکانهای خدماتی قدم بزنند؟ برای مثال اگر بخواهید خانه جدیدتان را بس//ازید، به نظرتان بهتر نیست از وبسایتی استفاده کنید که به کاربران اجازه دهد از طریق هدس//تهای واقعیت مجازی داخل خانهای که قرار اس//ت در آینده بس//ازند، قدم بزنند؟ با استفاده از واقعیت مجازی اف//راد حتی میتوانند قبل از اجاره اتاق یا منزل نیز درون آن را مش//اهده کنند و در آن قدم بزنند. روباتهایسخنگو روباتهای سخنگو در آینده به یکی از ابزارهای استاندارد در جهت کمک به مشتریان و کاربران شناخته خواهند شد و بهزودی انجام بسیاری از وظایفی که امروزه از اهمیت زیادی برخوردارند را برعهده خواهند گرفت. به گزارش آیتی ایران، در حوزه فعالیت من، این روباتها در کنار ارتباط هرچه بیشتر با مش//تریان و جلب رضایت آنها، در زمینه جمعآوری دیتا و اطالعات بیشتر نیز فعالیت خواهند کرد. دستیارهایصوتیهوشمند سیستم تشخیص دستورات صوتی با سرعت زی//ادی در حال پیش//رفت اس//ت و در کنار آن دستیارهای صوتی هوشمند نیز با انسانها تعامل خوبی برقرار کردهاند. بر این باورم که دستیارهای هوشمند صوتی با سرعت بسیار زیادی در دنیای دیجیتال گسترش پیدا میکنند و موجب حذف ماوس، کیبورد و نمایشگرهای بزرگ در برخی کسب و کارها خواهند شد. این تکنولوژی باعث س//هولت در رفت و آمد بین دفاتر و شرکتها و در ادامه موجب افزایش چشمگیر اشتغال از راه دور خواهد شد. WebAssembly این مورد یک فرمت باینری اس//تاندارد نوین در دنیای وب محسوب میشود. اپلیکیشنهایی که از طریقWebAssembly اجرا میشوند، سرعتش//ان برابر با س//رعت اپلیکیش//نهای پیشفرض خواهد بود. این یعنی بازیهایی که از طریق وب انجام میشوند، سرعتشان با بازیهای نصبشده روی اسمارتفونها، بازیهای واقعیت مج//ازی و واقعیت اف//زوده براب//ر خواهد بود و اپلیکیشنهای تحت وب نیز میتوانند همانند اپلیکیش//نهای پیشفرض، امکانات مختلف را ب//ه راحتی به کارب//ران ارائه دهند. بهعنوان یک ارائهدهنده اس//ت، بیصبرانه منتظر ظهور نسل جدید اپلیکیش//نهای طراحی شده بر پایه این پلتفرمهستم. پخشزندهازاینترنت)maertS - (Live انتظار داریم س//رویس پخ//ش زنده حتی از وضعیتفعلینیزبهتروگستردهترشود.مشتریان با وجود اینکه مایل به دریافت اطالعات مختصری از دنیا هستند، بیشتر بهدنبال تجربهای خصوصی از این سرویس هستند. در آینده نزدیک، مردم از محتوای تولید و آپلودشده در رسانههای اجتماعی خسته خواهند شد و بیشتر به محتویات معتبر و موثق از طریق اینترنت روی خواهند آورد. حملکاالباپهپاد در دنی//ای ما که تقاضا روزبهروز افزایش پیدا میکن//د، باید انتظار داش//ت که حم//ل کاال از طریق پهپادها در آینده نزدیک عملی شود. برند Amerisleep که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت میکند، میتواند روند بهکارگیری پهپادها ب//رای انتق//ال محصوالت و خدم//ات متنوع به مشتریان را تسریع بخشد. بدون شک تمام افرادی که مستقیما در زمینه ارائه محصول و خدمات به مشتریان فعالیت دارند، با پی بردن به کاراییهای پهپاد در این زمینه شگفتزده خواهند شد. تلفنهمراه تلف//ن همراه در حال ایجاد انقالب در دنیای وب اس//ت چراک//ه در حال حاض//ر 50 درصد جس//توجوهای تحت وب از طریق تلفنهای همراه انجام میش//ود. برای بس//یاری از برندها علیالخصوصشرکتمن،تمرکزرویپلتفرمهای طراحی شده برای موبایل از جمله اینستاگرام یا اسنپچت، باعث ایجاد فرصتهای زیاد جهت تعامل بیشتر با مش//تریان و گسترش وفاداری کاربران به برندها خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.