نقش ویندوز در کمک به هکرها

Jahan e-Sanat - - News -

یک کارشناس فناوری اطالعات معتقد است از مهمترین عواملی که باعث ایجاد آلودگیهای ویروس//ی در سیستمها میش//ود، اس//تفاده از ویندوزهای غیراصلی است و توصیه میکند سازمانهای مهم حداقل در الیه سرور از ویندوزهای اورجینال استفاده کنند.

گلمر بحری با اشاره به لزوم استفاده از ویندوزهای اورجینال در سازمانهای مهم گفت: ما در کشور متاسفانه برای مسایلی که اهمیت زیادی دارد هیچ سرمایهگذاری و هزینهای نمیکنیم و سازمانهای اساسی زیادی در کشور وجود دارند که غالبا از ویندوزهای کرک استفاده میکنند.

وی در ادامه با بیان اینکه آسیبپذیریهای زیادی هستند که از ویندوز ناشی میشوند، اظهار کرد: اگر ویندوزها آپدیت بود، دردس//رهای اینچنینی پدید نمیآمد و دستگاهها آلوده نمیش//دند. حتی در س//ازمانهای حیاتی موضوع را جدی نمیگیری//م. البته در حال حاضر خیلی افراد از آنتیویروس اورجینال استفاده میکنند اما درباره ویندوز متاسفانه هنوز این فرهنگ وجود ندارد.

این کارشناس عضو سازمان نظام صنفی رایانهای تهران به ایس//نا گفت: توصیه ما این است که سازمانها حداقل در الیه سرور از ویندوزهای اورجینال استفاده کنند و آن را همیشه آپدیت نگه دارند.

قضی//ه آپدی//ت کردن وین//دوز اهمیت زی//ادی دارد همانط//ور که کس//انی ک//ه ویندوزهای خ//ود را آپدیت نک//رده بودند احتم//ال آلودگی به باجاف//زار واناکریپت را افزایش دادند.

بحری با بیان اینکه اگرچه ویندوز قابلیت آپدیت خودکار دارد اما الزاما همه از این قابلیت استفاده نمیکنند، افزود: حجم آپدیتها باالست و ممکن است در سازمانها نیز استراتژی آپدیت خودکار را نداشته باشد. همچنین همیشه ابتدا یک ویروس وارد میش//ود که بعدا متوجه میش//وند و برای آن آنتیویروس یا نسخه اصالحیه ارائه میدهند.

همانطورکهباجافزارجدیدهمابتداآلودگیهاییایجادشده بود و سپس مایکروسافت برای آن پچ نوشت.

اما در نهایت ویندوزهایی که اورجینال نیستند راه برای باجافزار باز کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.