مخالفت غولهای فناوری با ترامپ

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- ب//ه دنبال تصمیم دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا برای خروج این کشور از معاهده زیستمحیطی پاریس، گوگل، آمارون، فیس بوک، مایکروسافت و اپل اعالم کردند به مفاد این توافقنامه پایبند خواهند ماند.این شرکتها و تعداد دیگری از شرکتهای فناوری ایاالت متحده اع//الم کردهاند به طور کامل به مفاد توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی پایبند خواهند ماند. تا به امروز 195 کشور این موافقتنامه را امضا کردهاند.

ازجملهدیگرشرکتهاییکهباتصمیمترامپمخالفتکردهاندمیتوان به ادوبی، ایبی، اینتل، اسپاتی فای ...و اشاره کرد. همچنین تعداد زیادی از سرمایهگذاران، دانشگاهها، کالجها، برخی از ایالتهای آمریکا، شهرها ...و نیز از تداوم پایبندی به توافقنامه پاریس خبر دادهاند.توافقنامه پاریس که در دسامبر سال 2015 امضا شد، اولین توافقنامه مهم جهانی به منظور مقابله با تغییرات آب و هوایی است و بر اساس آن کشورهای جهان باید میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش داده و استراتژیهای خاصی را به این منظور تعقیب کنند.تصمیم ترامپ برای خروج از این موافقتنامه با واکنش منفی فراوانی در سراسر جهان مواجه شد و سازمانهای مدافع این موافقتنامه در آمریکا با صدور بیانیهای تصریح کردهاند: اعالمیه دولت ترامپ یک ستون اساسی بر سر راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی را تضعیف کرده و به توانایی جهان برای اجتناب از خطرناکترین و هزینهسازترین تغییرات آب و هوایی آسیب میزند لذا ما با همکاری هم اقدامات جدی را برای تضمین فعالیت آمریکا به عنوان رهبر جهانی کاهش تصاعد گازهای گلخانهای انجام میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.