10

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- با قطع ارتباط چند کشور عربی منطقه با قطر همان طور که از قبل پیشبینی میشد آسمان ایران به عنوان اصلیترین مقصد جدید پروازهای ایرالین قطری مطرح شده است، آسمانی که میتواند فرصت اقتصادی قابل توجهی پیش روی ایران قرار دهد.

با توجه به آنکه شرکت هواپیمایی قطرایرویز در طول روز دهها برنامه پروازی به مقصد بیش از 100 کش//ور جهان انجام میدهد، هواپیماهای این کشور در طول روز از حریم هوایی تعداد زیادی از همسایگان استفاده میکردند که با توجه به تصمیمات جدید ائتالف عربی جدیدی که ضد دوحه ش//کل گرفته، امکان تداوم استفاده از آن وجود ندارد.

بهدنبالایناتفاقیکیازاصلیترینمقاصدمحتملورودهواپیماهای قطری، آس//مان ایران بود که طبق برآوردهای صورتگرفته نخستین تاثیرات آن از روز گذشته مشخص شده است.

براساس گفتههای مدیرعامل شرکت فرودگاهها از حدود ساعت 4:30 صبح روز سهشنبه بخش قابل توجهی از پروازهای قطری به سمت آس//مان ایران حرکت کردند که میتواند به افزایش جریان ترافیک 100 تا 150 پروازی در آسمان ایران منجر شود.

این تغیی//ر در برنامه عبور هواپیماها پس از آن صورت گرفت که ایران با درخواست رسمی سازمان بینالمللی ایکائو و همچنین کش//ور قطر موافقت ک//رد تا عبور این هواپیماها در دس//تور کار قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.